Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2007 ]

1022292/10311/Β0012/3.4.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Υγεία-Πρόνοια κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις.

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Υγεία-Πρόνοια κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1022292/10311/Β0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Υγεία-Πρόνοια κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ. 1105/1.3.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. στ' της παραγρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, οι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή 1%, 4% ή 8% κατά περίπτωση.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.641/1977 ορίζεται, ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως και τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν Εκπαιδευτικά Παραρτήματα, για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, απαλλάσσονται παντός δασμού, φόρου, τέλους ως και του τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή παντός τρίτου, δικαστικών τελών και πάσης υπέρ τρίτων κρατήσεων, ενώ απολαμβάνει και τις απαλλαγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων επενδύσεων.

3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό, με την αριθμ. 1011359/10172/Β0012/27.7.2005 διαταγή μας, το Τ.Ε.Ι. είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκει μάλιστα κοινωφελή σκοπό.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υγεία Πρόνοια 2000-2006, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως δημόσια υπηρεσία, δεν πρέπει να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών από Ν.Π.Δ.Δ., Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Όσον αφορά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994. Τέλος, η υπηρεσία σας δεν πρέπει να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου κατά τα ανωτέρω, εφόσον τα Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκουν σκοπό κοινωφελή προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο