Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2007 ]

1076452/10860/Β0012/7.8.2007 Παρακράτηση φόρου στην αποζημίωση και στους τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

(Παρακράτηση φόρου στην αποζημίωση και στους τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1076452/10860/Β0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στην αποζημίωση και στους τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΕΤ.: Η από 02.08.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες, ενώ κατά τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 25, οι τόκοι συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές, οι τόκοι από τις αποδεδειγμένες πωλήσεις εμπορευμάτων με πίστωση μεταξύ εμπόρων και οι προκύπτοντες τόκοι υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του πιστωθέντος τιμήματος, λογίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι αυτός που αποκτά το εισόδημα αυτό ασκεί εμπορική επιχείρηση. Ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λογίζονται και οι τόκοι της παραγράφου αυτής που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι στα εισοδήματα από κινητές αξίες ενεργείται παρακράτηση, έναντι του φόρου που αναλογεί με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Οι διατάξεις αυτές, όπως ορίζεται με την παρ.2 του άρθρου 114 του ίδιου νόμου, εφαρμόζονται ανάλογα και όταν ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο.

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της περ.ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ.186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 περί Κ.Β.Σ. ορίζεται, ότι ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές εμμέσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Το τιμολόγιο αυτό είναι αθεώρητο (1118148/936/0015/ΠΟΛ.3/24.11.1992 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του π.δ.186/1992).

5. Επίσης, με τα αρ. πρωτ. 1103223/11442ΠΕ/Β0012/07.05.2007, 1034385/10521/Β0012/20.02.2007 και 1077202/11108ΠΕ/Β0012/17.01.2005 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ανώνυμη εταιρεία μετά από δικαστική απόφαση αποτελεί γι' αυτήν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

6. Τέλος, με το αρ.πρωτ.1026390/10255/Β0012/22.04.1999 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό ότι κατά την καταβολή αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από δικαστική απόφαση, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης θα γίνει παρακράτηση φόρου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον η δικαιούχος εταιρεία υττοχρεούτο στην έκδοση αθεώρητου τιμολογίου κατά την είσπραξη της υπόψη αποζημίωσης.

7. Από τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι κατόπιν της υπ' αριθμ. «...» απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία κατέστη αμετάκλητη (με την αριθμ. «...» απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης που είχε υποβάλλει το Υπουργείο «...» το Υπουργείο «...»υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Εταιρεία «...» , το ποσό των 265.342,00 ευρώ εντόκως από της επιδόσεως της αγωγής, καθώς η Νομάρχης Δυτικής Αττικής ανέθεσε στην εν λόγω εταιρεία την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα πλαίσια των κοινοτικών πρωτοβουλιών HORIZON και NOW και λίγες μέρες πριν από την παράδοση του έργου ανακάλεσε τις υπογραφείσες συμβάσεις. Ειδικότερα το συνολικό πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε 265.342,00 ευρώ αποζημίωση, 151.244,90 ευρώ αναλογούντες τόκοι και 460,00 ευρώ δικαστικά έξοδα και ερωτάται τι ποσοστά θα πρέπει να παρακρατηθούν από τις εν λόγω αμοιβές.

8. Έπειτα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι η αποζημίωση που θα δοθεί στην ανώνυμη εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο θα αποτελέσει γι' αυτήν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και θα παρακρατηθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του εν λόγω ποσού, με την προϋπόθεση ότι η ανώνυμη εταιρεία θα εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο κατά την είσπραξή της (σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει παρακράτηση φόρου). Επίσης, οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου συνιστούν εισόδημα από κινητές αξίες για τη εν λόγω ανώνυμη εταιρεία και θα υπαχθούν σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Τέλος, στο ποσό των δικαστικών εξόδων δεν θα γίνει καμία παρακράτηση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο