Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2007 ]

1089642/1739/Α0012/26.9.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες μεταφοράς νερού με υδροφόρο πλοίο.

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες μεταφοράς νερού με υδροφόρο πλοίο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1089642/1739/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες μεταφοράς νερού με υδροφόρο πλοίο.

ΣΧΕΤ.: Το 4724/18.9.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.2992/2002, οι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα, και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα),
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της πιο πάνω περίπτωσης ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου, δηλαδή αυτοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, όταν προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά κ.λπ. ή λαμβάνουν υπηρεσίες (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα κ.λπ.).
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά που καταβάλλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ΟΤΑ και τα λοιπά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 για τη λήψη υπηρεσιών ή αγορά αγαθών κοινής ωφέλειας δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 8% ή 4% (σχετ. 1048197/10428/ Β0012/14.6.2002 έγγραφο).

3. Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι ο Δήμος «..» προμηθεύτηκε πόσιμο νερό για τη μεταφορά του οποίου ανατέθηκε (ξεχωριστά) σε πλοιοκτήτη υδροφόρου πλοίου η μεταφορά του νερού από την υδρογεώτρηση (στο Νομό «..») στο νησί των Σπετσών.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση σε προηγούμενη παρόμοια περίπτωση (σχετ. 1035179/788/Α0012/23.4.1996 1049398/955/Α0012/12.6.2007 έγγραφα), προκύπτει ότι κατά την καταβολή αμοιβής από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμους - κοινότητες) σε εργολάβο για μεταφορά νερού εφόσον πρόκειται μόνο για μεταφορά του νερού (παροχή υπηρεσίας), πρέπει να διενεργείται, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8%. Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο περιλαμβάνεται και προμήθεια αγαθών, ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με το συντελεστή κάθε κατηγορίας, κατά περίπτωση, και αν ο διαχωρισμός αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δυνατός, τότε ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο