Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2007 ]

1050963/969/Α0012/23.5.2007 Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του φακέλου που υποβάλλεται στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

(Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του φακέλου που υποβάλλεται στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1050963/969/Α0012

ΘΕΜΑ: Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του φακέλου που υποβάλλεται στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Σε απάντηση του 10186/27.3.2007 εγγράφου σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται σε 4% ή 10% της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση και επίβλεψη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών έργων.
Εξαιρετικά, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.242/1984 (ΦΕΚ 96 Α') και προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής, υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής. Το ποσό του φόρου, που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, αποδίδεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται ή επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Εξάλλου κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994 και της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προβλέπεται εκτός άλλων και ο προσδιορισμός του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής για άδειες που εκδίδονται μετά την 31.12.1994 και πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής με την υποβολή των στοιχείων αυτών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Η υποβολή των στοιχείων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την πληρότητα του φακέλου και τη χορήγηση της άδειας οικοδομής από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες.
Επιπλέον όπως αναφέρεται στην 1084047/10307/Α0012/ΠΟΛ.1170/5.7.1989 διαταγή, ο προκαταβλητέος φόρος που επιβάλλεται στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών, αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας στην οποία έχει την επαγγελματική έδρα του ο δικαιούχος αρχιτέκτονας ή μηχανικός με την υποβολή δήλωσης με τα απαραίτητα στοιχεία, πριν από τη θεώρηση των σχεδίων κ.λπ. ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου για τη θεώρηση ή χορήγηση αδείας των εργασιών των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών απαγορεύεται να θεωρήσει ή να χορηγήσει άδεια αν δεν της προσκομισθεί το τριπλότυπο καταβολής του οφειλόμενου προκαταβλητέου φόρου.
Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι για τον έλεγχο των πιο πάνω υποβαλλομένων στοιχείων είναι οι κατά αρμοδιότητα πολεοδομικές υπηρεσίες όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο