Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2007 ]

1066729/1334/Α0012/20.9.2007 Βεβαίωση προκαταβολής φόρου.

(Βεβαίωση προκαταβολής φόρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1066729/1334/Α0012

ΘΕΜΑ:Βεβαίωση προκαταβολής φόρου.


Απαντώντας στην από 2.7.2007 αναφορά σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικον. έτους.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β' της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, όταν στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση.

3. Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, με το 1073324/1440/Α0012/12.9.2005 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι δεν μπορεί να διαγραφεί η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία περιλαμβάνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και μισθώματα ακινήτου, το οποίο πουλήθηκε κατά τη διάρκεια του οικείου οικον. έτους.
Στην περίπτωση αυτή, κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μειωμένο κατά το ποσό που αναγράφεται από το φορολογούμενο στον κ.α. 655 της ένδειξης 1 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι και το πρόγραμμα TAXIS που εφαρμόζεται κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Ειδικότερα, η Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ με το 4010220/2594/0030/25.10.2005 έγγραφό της μας έχει γνωρίσει ότι κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου εξετάζεται κατ' αρχήν αν το ποσό που έχει αναγραφεί στους κ.α. 655-656 μειώνει το εισόδημα του φορολογούμενου κατά ποσοστό 25% και πάνω ή όχι.
Αν μεν το εισόδημα μειώνεται κατά το ποσοστό αυτό, τότε βρίσκεται ο φόρος που αντιστοιχεί στο ποσό των κ.α.655-656 και αφαιρείται από το φόρο που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα. Αν όμως το ποσοστό μείωσης του εισοδήματος είναι μικρότερο από 25%, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό των κ.α. 655-656.

5. Όπως προκύπτει από το φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που επισυνάψατε στην αναφορά σας, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλατε κατά το οικον. έτος 2007 περιλαμβάνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και εκμίσθωση ακινήτου.
Δεδομένου ότι το ακίνητο αυτό που απέφερε το εισόδημα πουλήθηκε τον Απρίλιο του 2006, συμπληρώσατε στον κ.α. 655 του πίνακα 6 της δήλωσής σας το συνολικό καθαρό εισόδημα του πωληθέντος ακινήτου που δεν θα υπάρχει την 1.1.2007.

6. Συνεπώς, απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση ορθά υπολογίστηκε
προκαταβολή φόρου εισοδήματος και δεν συντρέχει λόγος διαγραφής της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο