Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2007 ]

1074953/1472/Α0012/25.9.2007 Προκαταβολή φόρου.

(Προκαταβολή φόρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1074953/1472/Α0012

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή φόρου.


Απαντώντας στην από 25.5.2007 επιστολή σας η οποία διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση μας με το 87454/07/12.7.2007 έγγραφο «...» αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1.- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους.
Αν στους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται στην πηγή, ο φόρος αυτός εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο.
Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.

2.- Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου όταν:
α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ.
β) Στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση.

3.- Επομένως, εφόσον έχετε δηλώσει εισόδημα από δύο κατηγορίες εισοδήματος δηλαδή εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και εισόδημα από εκμίσθωση γαιών, ανεξάρτητα από το ύψος αυτών, επιβάλλεται προκαταβολή φόρου με βάση το συνολικό εισόδημά σας. (σχετ. το 1109554/1986/Α0012/7.12.1996 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο