Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2007 ]

1111181/2166/Α0012/15.11.2007 Απαλλαγή μηχανικού από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος.

(Απαλλαγή μηχανικού από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1111181/2166/Α0012

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή μηχανικού από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος.


Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 15164/25.10.07 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), η νόμιμη αμοιβή όσων ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση, εφόσον αυτοί με την ιδιότητα τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη μελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών του οικοδομικού έργου, θεωρείται ότι αποκτάται στο ημερολογιακό έτος που πραγματοποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνητο και φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στη νόμιμη αμοιβή μειωμένη κατά δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλλεται με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.

2. Επιπλέον, από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. προβλέπεται, προκαταβλητέος φόρος εισοδήματος στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για μελέτες, σχέδια και επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων, ο οποίος αποδίδεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

3. Με την Ε.7427/ΠΟΛ.171/16.6.72 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι ο αρχιτέκτονας μηχανικός για την εκπόνηση από αυτόν μελέτης και επίβλεψης ανέγερσης οικοδομής σε ιδιόκτητο οικόπεδο δεν υποχρεώνεται σε καταβολή φόρου εισοδήματος, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η οικοδομή που θα ανεγερθεί προορίζεται να χρησιμεύσει ως κατοικία του μηχανικού.
β) Η οικοδομή θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα την ημέρα της έκδοσης της οικοδομικής άδειας στο μηχανικό που κάνει την αίτηση και
γ) Ο αιτών μηχανικός δεν έτυχε μέχρι τότε άλλης απαλλαγής όμοιας φύσης.
Για την ταυτότητα του λόγου η πιο πάνω εγκύκλιος ισχύει ανάλογα και για τους μηχανολόγους - ηλεκτρολόγους και πολιτικούς μηχανικούς (σχετ. Β.1263/6.11.1986 διαταγή μας).

4. Στο ανωτέρω έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι στην υπηρεσία σας προσκομίστηκε το υπ' αριθμ.22812/2.2.07 προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και εργολαβικό, με το οποίο οι οικοπεδούχοι αναθέτουν στον εργολάβο και μηχανικό την επί αντιπαροχή ανέγερση οικοδομής η οποία θα αποτελείται από δέκα «μεζονέτες». Το εν λόγω προσύμφωνο προσκομίστηκε ως συνημμένο με την υπ' αριθμ. 14793/18.10.07 αίτηση του ανωτέρω μηχανικού με την οποία ζητά απαλλαγή από τον προκαταβλητέο φόρο της νόμιμης αμοιβής για την εκτέλεση της μελέτης, την οποία δεν θα λάβει διότι θα εκτελέσει ο ίδιος την ανέγερση της οικοδομής ως εργολάβος και στη συνέχεια θα πωλήσει.
Συγκεκριμένα, τις έξι «μεζονέτες» και το 35,12% της έβδομης «μεζονέτας» τις παίρνει ο εν λόγω εργολάβος και μηχανικός για να προβεί έπειτα σε πώληση αυτών.

5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει απαλλαγή από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος στο ποσό της νόμιμης αμοιβής του μηχανικού για τη σύνταξη μελέτης ανέγερσης της ανωτέρω οικοδομής, διότι δεν συντρέχουν (σωρευτικά) οι προϋποθέσεις της παρ.3 του παρόντος.
Η αμοιβή του ανωτέρω μηχανικού, εφόσον ασχολείται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών, φορολογείται αυτοτελώς κατά το χρόνο της πρώτης πώλησης δεν έχει δικαίωμα επιλογής για να φορολογηθεί αν θέλει με τις γενικές διατάξεις και υποχρεώνεται σε καταβολή προκαταβολής (σχετ. το 1016012/270/Α0012/18.12.1995 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο