Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2007 ]

1024777/475/Α0012/19.6.2007 Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.

(Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 19 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1024777/475/Α0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.


Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 191/5.3.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του επαγγέλματος του δασολόγου.

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (1052697/963/Α0012/5.6.2001), στα περιοριστικώς κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα λόγω των χαρακτηριστικών του επαγγέλματος αυτού (πνευματικό στοιχείο, ειδική επιστημονική γνώση) ανήκει και το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου.

3. Με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.
Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες (μόνο όσες αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν.2238/1994), εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεση για αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών (όσες ρητά αναφέρονται σ' αυτήν τη διάταξη) και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

5. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, στο εισόδημα από αμοιβή ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστα ποσό των αμοιβών αυτών.

6. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:
α) Στις αμοιβές για δασικές και περιβαλλοντικές μελέτες πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστα ποσό αυτών,
β) το καθαρό εισόδημα για το οποίο θα φορολογηθεί ο περιβαλλοντολόγος, όπως και ο δασολόγος, θα προκύψει με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 1 έως 4 του ν.2238/1994, και όχι με βάση τις ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου (σχετ. το 1033578/644/Α0012/23.4.07 έγγραφό μας).

7. Τέλος, τα αιτήματα που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφό σας, περί της θέσπισης Μ.Σ.Κ.Κ. για τον περιβαλλοντολόγο Μελετητή και της επιβολής προκαταβλητέου φόρου επί της νόμιμης αμοιβής της μελέτης που εκπονεί περιβαλλοντολόγος μελετητής, δεν αντιμετωπίζονται από την Υπηρεσία μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο