Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2007 ]

1042733/816/Α0012/22.6.2007 Έκπτωση δαπάνης κυκλοφορίας E.l.X. αυτοκινήτου στην περίπτωση άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος κι εμπορικής δραστηριότητας.

(Έκπτωση δαπάνης κυκλοφορίας E.l.X. αυτοκινήτου στην περίπτωση άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος κι εμπορικής δραστηριότητας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1042733/816/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης κυκλοφορίας E.l.X. αυτοκινήτου στην περίπτωση άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος κι εμπορικής δραστηριότητας.

Απαντώντας στην από 2.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια (1600) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό, μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 τον πιο πάνω; νόμου ορίζεται ότι οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται ,σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης νια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου επαγγέλματος εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμα φορολογικά στοιχεία κατ έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου, εκπίπτουν κατά ποσοστά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού ύψους αυτών, μη δυνάμενο να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ηθοποιού.

4. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό με το 1140413/2234/Α0012/30.12.1998 έγγραφό μας οι αμοιβές που αποκτώνται από την οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις οποίες αναλαμβάνεται μόνο η καλλιτεχνική υποστήριξη και δεν υπάρχει συμμετοχή στη χρηματοοικονομική διαχείριση τους αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, καθόσον η δραστηριότητα αυτή προσιδιάζει με εκείνη του εμπειρογνώμονα, καθόσον προέχει το πνευματικό στοιχείο και η ειδική επιστημονική γνώμη που είναι απαραίτητη για την άσκησή της. Αντίθετα στη περίπτωση που αναλαμβάνεται και η χρηματοοικονομική διαχείριση αυτών των εκδηλώσεων αποκτάται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

5. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας και όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει, ότι αποκτάτε εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματος του ηθοποιού καθώς και από την οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (θεατρικά δρώμενα) στις οποίες συμμετέχουν αμειβόμενοι από εσάς ηθοποιοί.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι αποκτάτε εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ηθοποιού καθώς και από εμπορικές επιχειρήσεις (διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων). Κατά συνέπεια, οι δαπάνες επισκευής και κυκλοφορίας που καταβάλλετε για μισθωμένο-επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα σας κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ελευθέριου, επαγγέλματος του ηθοποιού. Αντίθετα, εάν το εν λόγω αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων οι πιο πάνω δαπάνες εκπίπτουν κατά το ποσοστά που προβλέπεται, από την περ.β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου. Στην περίπτωση που το αυτοκίνητα χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για τις δυο δραστηριότητες οι πιο πάνω δαπάνες θα επιμερισθούν ανάλογα με το ύψος των εσόδων, από ελευθέρια επαγγέλματα και από εμπορικές επιχειρήσεις και στη συνέχεια θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα ποσοστά, στα αντίστοιχα τμήματα της δαπάνης.
Επίσης, η δαπάνη μίσθωσης του αυτοκινήτου - εκπίπτει στο σύνολό της, εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για την άσκηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων και όχι για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών.
Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την αριθ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο.Ο τα μισθώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, κατά τα πιο πάνω ποσοστά στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση μίσθωσης με τις πιο πάνω επιχειρήσεις προβλέπεται η αγορά του αυτοκινήτου από τη μισθώτρια επιχείρηση σε προσυμφωνημένη τιμή (σύμβαση leasing εν τοις πράγμασι).
Τέλος, αναφορικά με τους λογαριασμούς Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.λπ. της οικίας σας η οποία χρησιμοποιείται ως έδρα της επιχείρησής σας οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα εισοδήματά σας κατά το μέρος αυτών που αφορούν την άσκηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εργασιών σας και στη δημιουργία εισοδήματος.
Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων αυτών για την αναγνώριση της έκπτωσης μίας δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης είναι θέμα πραγματικό και ως εκ τούτου εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ο οποίος σε κάθε περίπτωση ερευνά το ύψος και τη φύση της κάθε συγκεκριμένης δαπάνης και σε περίπτωση αμφιβολίας κρίνουν τα Διοικητικά Δικαστήρια και επομένως, η υπηρεσία μας δεν μπορεί να αποφανθεί; εκ των προτέρων αν μία συγκεκριμένη δαπάνη εκπίπτει ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (1072298 / 1560 / Α0012 / 21.10.2003 έγγραφο).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο