Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2007 ]

1025952/502/Α0012/3.7.2007 Χαρακτηρισμός εισοδήματος.

(Χαρακτηρισμός εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1025952/502/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εισοδήματος.


Σε απάντηση σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 κατονομάζονται ρητά και περιοριστικά τα ελευθέρια επαγγέλματα (εισόδημα Ζ' πηγής). Όσα επαγγέλματα δεν συμπεριλαμβάνονται σ' αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου (εισόδημα Δ' πηγής).

2. Επειδή στο έγγραφό σας δεν συγκεκριμενοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχετε κατά την άσκηση της δεύτερης δραστηριότητάς σας, αυτή των «Μηχανογραφικών εφαρμογών» αλλά αναφέρεστε γενικά και όχι περιοριστικά σε ορισμένες από αυτές, ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι το επάγγελμα του υποστηρικτή λογισμικού θεωρείται ελευθέριο επάγγελμα καθόσον προσομοιάζει στο επάγγελμα του αναλυτή και προγραμματιστή (σχετ. το 1023423/453/Α0012/20.3.2000 έγγραφό μας), με την έννοια ότι λειτουργεί παράλληλα με τον αναλυτή και προγραμματιστή και η εργασία του μπορεί να θεωρηθεί αναπόσπαστο στοιχείο για την ολοκλήρωση του έργου του αναλυτή και προγραμματιστή, ενώ οι εργασίες «υπηρεσίες συντήρησης και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπές υπηρεσίες σχετικές με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» δεν εντάσσονται στις εργασίες ελευθέριου επαγγέλματος (αναλυτή, προγραμματιστή κ.λπ.) και επομένως οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος και το εισόδημα που αποκτάται αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθ.28 ν.2238/1994).

3. Σε κάθε περίπτωση όμως αρμόδια να κρίνει την κατηγορία του εισοδήματος που αποκτάτε είναι η Δ.Ο.Υ. στην εξελεγκτική εξουσία της οποίας υπάγεστε.

4. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι για τις υπηρεσίες που αποτελούν ελευθέριο επάγγελμα, όπως του υποστηρικτή λογισμικού, διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.2238/1994, δηλαδή διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών από ελευθέριο επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά στις αμοιβές από τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπές υπηρεσίες σχετικές με Η/Υ που αποτελούν αμοιβές από εμπορικές επιχειρήσεις, η παρακράτηση φόρου ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.2238/1994. Διευκρινίζεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κατά την καταβολή της αμοιβής, εφόσον εκδίδεται το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. στοιχείο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο