Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2007 ]

1069092/1404/Α0012/21.8.2007 Φορολογική μεταχείριση των παροχών που καταβάλλονται σε πρόσωπα που εκλέγονται από τοπική αυτοδιοίκηση.

(Φορολογική μεταχείριση των παροχών που καταβάλλονται σε πρόσωπα που εκλέγονται από τοπική αυτοδιοίκηση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 21 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1069092/1404/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των παροχών που καταβάλλονται σε πρόσωπα που εκλέγονται από τοπική αυτοδιοίκηση.

ΣΧΕΤ.: Το από 11.7.2007 ερώτημά σας.

Απαντώντας στο σχετικό ερώτημά σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, στο εισόδημα από υπηρεσιών ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια, από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

3. Ακόμα, με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του παραπάνω νόμου, οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).

4. Οι Δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 και επόμενα του π.δ.323/1989 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». Στις παραπάνω επιχειρήσεις που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. τουλάχιστον δύο από τα μέλη του Δ.Σ. αυτών είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σ' αυτούς προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 261 του ίδιου νομοθετήματος.

5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι μέλη Δ.Σ. δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οι αμοιβές τους για τη δραστηριότητα τους αυτή, αποτελεί εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 και κατά την καταβολή τους πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου. Αντίθετα μόνο οι αμοιβές τις οποίες αυτοί εισπράττουν (μισθός, έξοδα παράστασης, αποζημιώσεις για τις συνεδριάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων κ.ά.) κατά την άσκηση των καθηκόντων για τα οποία και εκλέχτηκαν, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

6. Περαιτέρω, για το μισθωτό υπάλληλο της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης, οι αμοιβές που εισπράττει για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης, αυτές θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές οι οποίες φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης (Δημόσιος Υπάλληλος, Επαγγελματίας κ.λπ.) οι αμοιβές από τη συμμετοχή τους σ' αυτό θεωρούνται εισόδημα της περ.γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (από ελευθέρια επαγγέλματα).

7. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59 του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4,5,6 και 7 του άρθρου 14, των περιπτώσεων α', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και των άρθρων 56, 57 και 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20η) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αφορούν την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου από ελευθέρια επαγγέλματα. Περαιτέρω, για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 δηλαδή, ο φόρος αποδίδεται με σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.

8. Το ερώτημά σας τέλος διαβιβάζεται από Δ/νση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και παρακαλούμε για δικές της ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς της γνωρίζοντας σχετικά και στην Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο