Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2007 ]

1089849/1710/Α0012/21.9.2007 Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση.

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1089849/1710/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, από το ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος και από το οποίο (ακαθάριστο εισόδημα) εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του πιο πάνω νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

4. Με το ερώτημά σας, μας κάνετε γνωστό ότι είσθε μισθωτός της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και εισπράξατε αμοιβές ως μέλος διαιτητικών δικαστηρίων που εξετάζει διαφορές μεταξύ της Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, τα έξοδα της διαιτησίας ορίζονται (από τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου) σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού καθαρού ύψους της αμοιβής καθενός από τα μέλη του Διαιτητικού Δικαστηρίου και της γραμματέως.
Επίσης η συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και η λειτουργία του διέπεται από το ν.3560/56 και ειδικότερα από το άρθρο 27 αυτού.

5. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι οι αμοιβές διαιτησίας που λαμβάνετε για τη συμμετοχή σας σε διοικητικά δικαστήρια αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.2α του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (κωδ. 501 και 517 της Δήλωσης Φορ. Εισοδήματος) ενώ κατά την καταβολή τους ενεργείται παρακράτηση φόρου, από τον καταβάλλοντα αυτά, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών (κωδ. 605 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).
Οι αμοιβές αυτές συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματά σας (εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες κ.λπ.) και υπόκεινται σε φόρο με τις γενικές διατάξεις.

6. Επίσης, από τις ανωτέρω αμοιβές δεν μπορούν να εκπέσουν τα έξοδα διαιτησίας που επιδικάσθηκαν με βάση τις Διαιτητικές Αποφάσεις των Διαιτητικών Δικαστηρίων, καθόσον απαραίτητες προϋποθέσεις αθροιστικά λαμβανόμενες για την έκπτωση αυτή είναι η τήρηση βιβλίων και η αναγραφή σε αυτά της σχετικής δαπάνης η οποία θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. στοιχείο καταβολής τους, γεγονός που δεν συντρέχει στην περίπτωση αυτή (σχετ. 1086822/2016/Α0012/5.12.2006 έγγραφό μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο