Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2007 ]

1050172/978/Α0012/16.10.2007 Τύπος και περιεχόμενο βεβαίωσης αποδοχών σε σχέση σύμβασης έργου.

(Τύπος και περιεχόμενο βεβαίωσης αποδοχών σε σχέση σύμβασης έργου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1050172/978/Α0012

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο βεβαίωσης αποδοχών σε σχέση σύμβασης έργου.


Σε απάντηση σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2238/1994 όσοι παρακρατούν φόρο είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

2. Ειδικά για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση στην οποία πρέπει να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες, οι τυχόν κρατήσεις που βαρύνουν το δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν (σχετ. και η 1099366/2480/Α0012, ΠΟΛ.1131/9.12.2004 διαταγή μας).
Τονίζεται ότι ο πιο πάνω τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών δεν χρησιμοποιείται από τους εργοδότες που παρακρατούν φόρους από αμοιβές ελεύθερων επαγγελμάτων, για τους οποίους χορηγείται βεβαίωση μόνο για το φορολογητέο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

3. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας και τις επισυναπτόμενες σ' αυτό: 1) βεβαίωση αμοιβών από το Τ.Ε.Β.Ε. και 2) βεβαίωση απόδοσης των κρατήσεων (ασφαλιστικών εισφορών) που παρακρατήθηκαν από το ένα ασφαλιστικό φορέα (Τ.Ε.Β.Ε.) για λογαριασμό του ελεύθερου επαγγελματία στον πραγματικό δικαιούχο είσπραξης αυτών (Τ.Σ.ΑΥ.), προκύπτει ότι ο υπόψη ιατρός είναι συμβεβλημένος με σχέση σύμβασης έργου με τον ασφαλιστικό οργανισμό Τ.Ε.Β.Ε.. Για τις παρεχόμενες προς αυτό» υπηρεσίες εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Στο τέλος του έτους το πιο πάνω ταμείο έπρεπε να του χορηγήσει βεβαίωση μόνο για το φορολογητέο εισόδημα (ισόποσο με το σύνολο των ΑΠΥ που εξέδωσε και καταχώρησε στα βιβλία πρωτογενών εγγραφών που τηρεί σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.) και το φόρο που του παρακρατήθηκε.

4. Ωστόσο, κατά λανθασμένη εφαρμογή των ανωτέρω, ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης που εξέδωσε το Τ.Ε.Β.Ε. (εργοδότης) προς τον ελεύθερο επαγγελματία, ήταν αυτό το οποίο προβλέπεται για τις βεβαιώσεις αποδοχών για εξαρτημένη μισθωτή εργασία, με συνέπεια μεταξύ των κρατήσεων που αναγράφονται αναλυτικά στις βεβαιώσεις αυτές να έχουν συμπεριληφθεί και αυτές των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Σ.ΑΥ. (σχετ. βεβαίωση αποδοχών Τ.Ε.Β.Ε.).

5. Επομένως με βάση τις ήδη εκδοθείσες βεβαιώσεις αποδοχών, η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Σ.ΑΥ., έστω και με λανθασμένο τρόπο έχει διενεργηθεί και συνεπώς τέτοιο δικαίωμα έκπτωσης δεν υφίσταται (σχετ. βεβαίωση απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών από το ένα ταμείο (Τ.Ε.Β.Ε.) στο άλλο (Τ.Σ.ΑΥ.).
Εκείνο που θα πρέπει να εξεταστεί από την υπηρεσία σας (Δ.Ο.Υ....) αρμόδια για τη φορολογία του ιατρού, είναι η κατηγορία εισοδήματος (ΣΤ' ή Ζ') που δηλώθηκαν τα έσοδα αυτά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία του, σύμφωνα με τις αντίστοιχα εκδοθείσες ΑΠΥ για την είσπραξη των αμοιβών από το Τ.Ε.Β.Ε., προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι ίδιες κρατήσεις να έχουν αναγραφεί και στις δαπάνες, έτσι ώστε να εκπέσουν και από τα ακαθάριστα έσοδα του ιατρού κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών του σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.31 του ν.2238/1994 (εφόσον αυτές έχουν εκπέσει με το αρθρ.8 του ιδίου νόμου).

6. Τέλος, οι εμπλεκόμενοι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τις
δικές τους σύννομες με τα παραπάνω ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο