Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2007 ]

1100040/1948/Α0012/24.10.2007 Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη Δ.Σ. σωματείου λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις του σωματείου.

(Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη Δ.Σ. σωματείου λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις του σωματείου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1100040/1948/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη Δ.Σ. σωματείου λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις του σωματείου.

Απαντώντας στο από 18.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.2 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια, από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού το οποίο μας διαβιβάσατε με το ως άνω έγγραφό σας ορίζεται ότι ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «...» που εδρεύει στην Αθήνα.
Περαιτέρω, με το άρθρο 12 του ιδίου καταστατικού ορίζεται ότι το Διοικ. Συμβούλιο αποφασίζει τη χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη του, για ημεραργίες, λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις του σωματείου, το ποσό της οποίας προκαθορίζεται δια απόφασής του και για περίοδο εξαμήνου ή έτους.

3. Συνεπώς, εφόσον είστε μέλος του Δ.Σ. του εν λόγω σωματείου τότε η μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνετε λόγω απασχόλησής σας στις υποθέσεις του σωματείου αποτελεί εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της περ.γ' της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος. Κατά την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτής (παρ.1 άρθρου 58 ν.2238/1994) (σχετ. τα 1052582/966/Α0012/8.6.01, 1114954/1998/Α0012/11.11.97 έγγραφά μας).

4. Τέλος, η Δ/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένα την αίτηση του κου «...» και το καταστατικό του εν λόγω σωματείου, παρακαλείται τις δικές της ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο