Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2007 ]

1117239/2276/Α0012/18.12.2007 Φορολογική μεταχείριση συγγραφικών δικαιωμάτων που αποκτούνται από δημόσιο υπάλληλο.

(Φορολογική μεταχείριση συγγραφικών δικαιωμάτων που αποκτούνται από δημόσιο υπάλληλο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1117239/2276/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση συγγραφικών δικαιωμάτων που αποκτούνται από δημόσιο υπάλληλο.

Σε απάντηση ερωτήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε συγγραφείς και μουσουργούς από συγγραφικά δικαιώματα γενικά.

2. Σύμφωνα με την Ε.2482/ΠΟΛ.44/8.3.1979 διαταγή μας ως συγγραφέας θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται συστηματικά ή συμπτωματικά με τη συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων ή άλλου είδους βιβλίων, δηλαδή πονημάτων γενικά τα οποία είναι προϊόντα της δικής τους πνευματικής εργασίας και μελέτης.
Εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, του συγγραφέα είναι οι αμοιβές που εισπράττει:
α) Όταν αναθέτει σε τυπογραφική επιχείρηση την εκτύπωση των συγγραμμάτων του για λογαριασμό του και η διάθεση γίνεται από τον ίδιο.
β) Όταν εκχωρεί σε τρίτο (τον εκδότη) το δικαίωμα έκδοσης και εκμετάλλευσης του έργου του.
γ) Όταν παραχωρεί την εκμετάλλευση σε εκδοτικό οίκο ορισμένου συγγράμματός του το οποίο έχει εκτυπώσει ο ίδιος.
δ) Από τη συγγραφή συγγράμματος που κυκλοφορεί με το όνομά του και έχουν συμβάλλει με την πνευματική τους εργασία εκτός από αυτόν και άλλα πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.), γιατί και σε αυτή την περίπτωση το στοιχείο που προέχει είναι η πνευματική εργασία του συγγραφέα.
ε) Από τη συγγραφή άρθρων σε εφημερίδες, περιοδικά ή εκφωνούμενα κείμενα σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.

3. Από τη δικαστική και διοικητική νομολογία (ΣτΕ 4222/1986, Σ.2736/1950/ΠΟΛ.91/20.7.1983) έγινε δεκτό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εισπράξεις από συγγραφικά δικαιώματα ή από πωλήσεις των βιβλίων τους δεν υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (π.δ. 182/1992).

4. Ακόμη σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (πδ 186/1992), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση θ' του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 1.1.2007, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρείται επιτηδευματίας ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.

5. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.2238/1994, αν ο υπόχρεος δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, ή αυτά που τηρεί είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα προσδιορίζονται τεκμαρτώς.
Με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου και νόμου, για κάθε κατηγορία επαγγέλματος, προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρών αμοιβών, ο οποίος εφαρμόζεται στις ακαθάριστες αμοιβές. Με την 16382/ΠΟΛ.371/1987 απόφ. Υπ. Οικονομικών, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος του συγγραφέα καθορίστηκε σε 45%.
Περαιτέρω, με την 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/2006 Αποφ. Υπ. Οικονομικών, για τον εκδότη βιβλίων - συγγραφέα δημόσιο υπάλληλο και συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους ορίστηκε σε 22% (κ.α.3211β).

6. Το Ν.Σ.Κ. με τη γνωμοδότηση 464/2004, έκρινε ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων συγγραφέων και εκδοτών ταυτόχρονα, εφαρμόζεται ο συντελεστής 22% (κ.α. 3211 β), ενώ για τους λοιπούς συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους (μη εκδότες και συγγραφικά δικαιώματα) εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής 45% που ορίζεται για τους συγγραφείς γενικά.

7. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον, σύμφωνα με όσα διατυπώνετε στην αίτησή σας, δημόσιος υπάλληλος καθηγητής Πανεπιστημίου αποκτά εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και η φορολόγησή του δεν γίνεται με λογιστικό προσδιορισμό (έσοδα - έξοδα) αλλά με την εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρών κερδών ο οποίος εν προκειμένω είναι 45%. Τέλος, στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το έντυπο Ε3 με τα στοιχεία του φορολογούμενου (Πίνακας Α'), τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος (Πίνακας ΣΤ', υποπίνακας στ') και στην τελευταία σελίδα του εντύπου, στο πεδίο σημειώσεις φορολογουμένου, αναγράφονται η ιδιότητα του φορολογουμένου και το είδος του αποκτώμενου εισοδήματος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο