Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1045601/891/Α0012/8.10.2007 Χρόνος απόκτησης πρόσθετων αμοιβών που καταβάλλονται από τον ειδικό λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. λόγω πρόσθετης διδακτικής στήριξης καθώς και έκδοσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών.

(Χρόνος απόκτησης πρόσθετων αμοιβών που καταβάλλονται από τον ειδικό λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. λόγω πρόσθετης διδακτικής στήριξης καθώς και έκδοσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1045601/891/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης πρόσθετων αμοιβών που καταβάλλονται από τον ειδικό λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. λόγω πρόσθετης διδακτικής στήριξης καθώς και έκδοσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών.


Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 12887/2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιοδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Με την 1032648/940/Α0012/20.4.2004 διαταγή μας σε συνδυασμό και με την 1091142/1959/Α0012/21.11.2003 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι η αμοιβή που καταβάλλεται λόγω πρόσθετης διδακτικής στήριξης, από τον Ειδικό Λογαριασμό Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε..

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ίδιου νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, ειδικά για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χρόνος απόκτησης τους είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

4. Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι, στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και σε κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή ο οποίος ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.

5. Ακόμη, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του αυτού νόμου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε: Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικώς, εάν ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε περισσότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστημα που διαρκεί μέσα στο έτος η απασχόληση ή η συνταξιοδότησή τους, υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά που παρακράτησε, κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

6. Στη συνέχεια και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επί αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

7. Ακόμη, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι αν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας. δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών

8. Επίσης, με την 1019098/348/Α0012/ΠΟΛ.1025/22.2.2007 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς και η υποχρέωση υποβολής με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση.

9. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2413/1996 συστήθηκε Ειδικός Λογαριασμός στο ΥΠΕΠΘ για την αξιοποίηση κονδυλίων του ΚΠΣ, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται προγράμματα και έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» και λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις εκδοθείσες σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ο οποίος έχει ίδια διαχείριση, τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. παραστατικά και συμφωνεί με τις γενικές αρχές της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης.

10. Με το προαναφερόμενο έγγραφό σας, μας γνωρίζετε ότι, η υπηρεσία σας, η Μονάδα Δ' - Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Υ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που διαχειρίζεται τον πιο πάνω λογαριασμό, κατά την εκπόνηση του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2004/2005 που εφαρμόσθηκε στα Λύκεια και στα Τ.Ε.Ε. όλης της χώρας και στο οποίο απασχολήθηκαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, κατέβαλε σε αυτούς, ως προκαταβολή περίπου τα 2/3 των δικαιούμενων αποδοχών τους. Εντός του τρέχοντος έτους 2007, προβαίνει στον έλεγχο και στην εκκαθάριση των δαπανών του πιο πάνω προγράμματος σχολικού έτους 2004/2005, οριστικοποιεί τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στις αποδοχές ενός εκάστου εκπαιδευτικού και τους εξοφλεί καθώς και αποδίδει τους παρακρατηθέντες φόρους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα εκδοθεί μία βεβαίωση αποδοχών που θα αναφέρει ως χρονική περίοδο κτήσεως αυτών των αποδοχών την 1/1/2007 έως 31/12/2007 ή περισσότερες για πλείονες της μιας χρονικές περιόδους.

11. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν και λαμβανομένου υπόψη ότι ο πιο πάνω λογαριασμός έχει ίδια διαχείριση προκύπτουν τα ακόλουθα:
- Οι πιο πάνω αποδοχές της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης που καταβάλλονται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, αποτελούν για τους λαμβάνοντες αυτές εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994.
- Επί των αποδοχών αυτών, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%, αναλογούν φόρος), ο οποίος μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του(παρακρατηθείς φόρος)
- Ο φόρος αυτός αποδίδεται στην Δ.Ο.Υ. με προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και υπάρχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ποσά των αποδοχών αυτών, ο αναλογούν και ο παρακρατηθείς φόρος επί αυτών και όλα τα λοιπά στοιχεία της δήλωσης καθώς και το περιεχόμενο του β' αντιτύπου της βεβαίωσης αυτών των αποδοχών, κατ' εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.
- Ως χρόνος κτήσης των αποδοχών αυτών θα θεωρηθεί το έτος 2007 και θα εκδοθεί μία βεβαίωση αποδοχών που θα αναφέρει ως χρονική περίοδο κτήσεως αυτών των αποδοχών την 1/1/2007 έως 31/12/2007, εφόσον η εκκαθάριση των αποδοχών αυτών έγινε μέσα στο έτος 2007 και ο παρακρατηθείς φόρος επί του συνόλου των αποδοχών ενός εκάστου καθηγητού αποδόθηκε μέσα στο 2007, και τούτο καθόσον η προκαταβολή ποσού έναντι αποκτηθησομένου εισοδήματος δεν θεωρείται εισόδημα και συνεπώς ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται επί αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εκδοθούν τόσες βεβαιώσεις αποδοχών όσα και τα έτη είσπραξής τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο