Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2007 ]

1055376/1089/Α0012/18.6.2007 Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων εργοδοτικών εισφορών με δικαστική απόφαση.

(Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων εργοδοτικών εισφορών με δικαστική απόφαση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1055376/1089/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων εργοδοτικών εισφορών με δικαστική απόφαση.


Σε απάντηση του αριθ.716/1.6.2007 εγγράφου σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτ.δ' της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόμου, εκπίπτεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση.

3. Ακόμα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, ο φόρος παρακρατείται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

4. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ίδιου πιο πάνω νόμου, ορίζεται ότι, ειδικά για αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησης τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

5. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι το ταμείο σας σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης («...» Άρειος Πάγος) καλείται να επιστρέψει εντόκως σε συγκεκριμένους ασφαλισμένους τις εισφορές εργοδότη οι οποίες είχαν καταβληθεί από τον εργοδότη παλαιότερα για λογαριασμό των ασφαλισμένων αυτών.

6. Η επιστροφή στους δικαιούχους των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών προσομοιάζει με την καταβολή αναδρομικών αποδοχών, άλλωστε οι εργοδοτικές εισφορές, δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων, συνεπώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την καταβολή αναδρομικών αποδοχών.

7. Με βάση τα παραπάνω στα ποσά που θα καταβάλλετε θα παρακρατήσετε φόρο με συντελεστή 20%. Περαιτέρω, το 80% αυτών, το οποίο φορολογείται στο χρόνο που εισπράττεται από τους δικαιούχους θα αναγραφεί στον Πίνακα II της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, ενώ το 20% αυτών θα αναγραφεί στον Πίνακα III της βεβαίωσης καθόσον δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο