Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2007 ]

1071438/1354/Α0012/18.7.2007 Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων μελών ΔΕΠ.

(Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων μελών ΔΕΠ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1071438/1354/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων μελών ΔΕΠ.Απαντώντας στην από 2.7.07 επιστολή σας προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας μέσω του Γραφείου Υφυπουργού, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του μισθωτού, περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως «πρόσθετη αμοιβή» ή ως αποζημίωση ή επίδομα.

3. Περαιτέρω, τα εισοδήματα που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο καθορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις των περιπτώσεων της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε..
Επίσης, για να απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θα πρέπει είτε να εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., είτε η απαλλαγή από το φόρο να αναφέρεται ρητώς στη διάταξη του νόμου που την χορηγεί.
Τέλος, οι περιπτώσεις της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε..

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3052/2002 ορίζεται, ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. κατ' εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε συνέδρια και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, που χορηγούνται σε μέλη ΔΕΠ αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. Συνεπώς οι υπηρεσίες που καταβάλλουν τα εν λόγω ποσά, υποχρεούνται να διενεργούν παρακράτηση φόρου σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Κ.Φ.Ε., και να τα συμπεριλαμβάνουν στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούν στους δικαιούχους (σχετ. τα 1109099/2552/Α0012/4.1.06, 1011494/254/Α0012/12.4.07 έγγραφά μας).

6. Τέλος επισημαίνεται ότι δικαστικές αποφάσεις επί του θέματος, δεν δεσμεύουν τη Διοίκηση και περιορίζονται μόνο στο άτομο ή ομάδα ατόμων που έκανε τις ανάλογες προσφυγές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο