Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2007 ]

1031413/591/Α0012/31.7.2007 Φορολογική μεταχείριση σύνταξης που εισπράττεται από κληρονόμο του δικαιούχου της σύνταξης.

(Φορολογική μεταχείριση σύνταξης που εισπράττεται από κληρονόμο του δικαιούχου της σύνταξης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1031413/591/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση σύνταξης που εισπράττεται από κληρονόμο του δικαιούχου της σύνταξης.

Σε απάντηση εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Περαιτέρω, με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ίδιου νόμου, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.

3. Επίσης, με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περιπτ.α', ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται ως εξής:
αα) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως.
ββ) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει ετησίως τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ.
αα) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

4. Με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του προηγούμενου νόμου, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου, είναι οι κληρονόμοι του για το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του.

5. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι η κυρία «...» με αίτησή της προς το Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. μετά το θάνατο του πατέρα της που ήταν ασφαλισμένος του ΤΕΑΠΟΚΑ, ζήτησε να εισπράξει εκείνη τις ανείσπρακτες, ενόσω ζούσε, συντάξεις (βοηθήματα) του θανόντα. Κατά την καταβολή των ποσών το Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. προέβη σε παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

6. Με βάση τα παραπάνω ορθώς το ΤΕΑΠΟΚΑ προέβη σε παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (παράγραφος 3 του παρόντος) καθόσον τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα του θανόντος δικαιούχου των συντάξεων. Οι συντάξεις αυτές ανάγονται σε χρονικό διάστημα που αυτός βρισκόταν εν ζωή και συνεπώς η κληρονόμος του υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του θανόντος.

7. Η Διεύθυνση Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται το παρόν καλείται περαιτέρω για τις δικές της ενέργειες, γνωρίζοντας σχετικά και στη Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο