Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1094658/1845/Α0012/8.10.2007 Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

(Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1094658/1845/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Απαντώντας στην από 14.2.07 αίτησή σας η οποία διαβιβάστηκε στη διεύθυνσή μας με το 1016146/557/14.9.07 έγγραφο «...» αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή, είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59, όσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους.

3. Ως τόπος που προκύπτει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θεωρείται η χώρα στην οποία ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης (έδρα) του εργοδότη (ΣτΕ 1297/78).

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1048358/903/Α0012/17.7.1997 και 1027157/728/Α0012/14.4.2004 έγγραφά μας) όποιος απασχολεί στην Ελλάδα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, έχει υποχρέωση, παρακράτησης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών, έστω και αν αυτός δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα, αρκεί η απασχόληση του προσωπικού να είναι συστηματική και όχι συμπτωματική.

5. Συνεπώς, η αλλοδαπή εταιρία που απασχολεί κατά σύστημα στην Ελλάδα υπάλληλο έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο εισοδήματος κατά την καταβολή της αμοιβής. Προς τούτο θα πρέπει να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση της αλλοδαπής εταιρίας προς το νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα ο οποίος θα υποβάλλει για λογαριασμό της τις προσωρινές και οριστικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

6. Η σχετική εξουσιοδότηση της αλλοδαπής εταιρίας προς το νόμιμο εκπρόσωπο της στην Ελλάδα, είναι περιορισμένη και ειδική για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Υ. και δεν επηρεάζει τη φορολογική μεταχείριση της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία σε κάθε περίπτωση εξετάζεται με βάση τις συνθήκες «παρουσίας» της στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος όπου αυτές υπάρχουν.

7. Περαιτέρω σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, μεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

8. Το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται και στις διευθύνσεις Τελών και Ειδικών Φορολογιών και Μητρώου για τις τυχόν δικές τους ενέργειες, γνωρίζοντας σχετικά και στη Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο