Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2007 ]

1094133/1851/Α0012/15.10.2007 Φορολογική μεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης.

(Φορολογική μεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1094133/1851/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης.

Σε απάντηση του από 19.9.2007 εγγράφου σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχος.

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του μισθωτού, περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως «πρόσθετη αμοιβή» ή ως αποζημίωση ή ως επίδομα.

3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι δεν είναι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες που καταβάλλονται, στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του π. δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α'), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του ν.2443/1995 (ΦΕΚ 211 Α') όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.2470/1997.

4. Ωστόσο, σύμφωνα με το 2608/7.12.2004 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου Φορολογίας του Υπ. Οικον. & Οικονομικών σχετικά με τη φορολόγηση των Βουλευτών- Δικαστικών διευκρινίστηκε, ότι κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 5 του Ζ'/1975 Ψηφίσματος (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.2459/1997), σύμφωνα με τη δοθείσα από τις 3540-3541 και 3542/2003 αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και την 260/04 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. ερμηνεία, υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση μόνο οι τακτικές αποδοχές των εν ενεργεία και συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και μελών του κυρίου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 100 Α του Συντάγματος) και επομένως, τα λοιπά εισοδήματα που αποκτούν οι πιο πάνω φορολογούμενοι από οποιαδήποτε άλλη αιτία (ασφαλιστικές παροχές από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, όπως το Ταμείο Νομικών κ.ά., εισοδήματα από ακίνητα, κινητές αξίες, αποζημιώσεις από συμμετοχή τους σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ.) δεν αθροίζονται με τις φορολογούμενες τακτικές αποδοχές τους, αλλά φορολογούνται αυτοτελώς αθροιζόμενα μεταξύ τους με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, που αποκτούν οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, πρέπει να φορολογηθεί χωριστά και ανεξάρτητα από τις τακτικές αποδοχές τους, δηλαδή με τα λοιπά εισοδήματα που αποκτούν από οποιαδήποτε άλλη αιτία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο