Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2007 ]

1069310/1369/Α0012/11.7.2007 Ελάχιστο κόστος και τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.

(Ελάχιστο κόστος και τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1069310/1369/Α0012

ΘΕΜΑ: Ελάχιστο κόστος και τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.


Σε απάντηση του από 16.5.2007 τηλεομοιοτυπήματος σχετικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1277/1994 κοινής υπουργικής απόφασης ως καθαρό κόστος κατασκευής οικοδομής (ΕΚΟ) νοείται το κόστος που περιλαμβάνει την αξία αγοράς των υλικών με το Φ.Π.Α. όταν δεν εκπίπτει ως φόρος εισροών και την αμοιβή εργασίας, η οποία προσφέρεται απ' ευθείας ή μέσω υπεργολάβου, χωρίς Φ.Π.Α. και ασφαλιστικές εισφορές. Στο καθαρό αυτό κόστος περιλαμβάνονται επίσης οι κάθε είδους μεταφορές και οι μισθώσεις μηχανημάτων που συνδέονται άμεσα με τις εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών της οικοδομής. Δεν περιλαμβάνονται οι κάθε είδους αμοιβές μηχανικών για τη μελέτη και επίβλεψη των εργασιών.
Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης, προκειμένου για εργασίες που δηλώνεται ότι έγιναν χωρίς την ανάθεση τους σε εργολάβο, αλλά με τη χρησιμοποίηση ημερομισθίων τεχνιτών και εργατών αυτό γίνεται δεκτό για συνολικό ποσό κατά μέγιστο μέχρι 20% του ελάχιστου κόστους. Στην περίπτωση αυτή ως παραστατικά δαπάνης θεωρούνται οι μισθολογικές καταστάσεις και οι καταστάσεις του ΙΚΑ, που αναφέρονται στις συγκεκριμένες επιμέρους εργασίες. Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ορίζουν ότι ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, εκτός άλλων και για ανέγερση οικοδομών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τον υπολογισμό της αυτεπιστασίας λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια που αναφέρονται στις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, ενώ για την εφαρμογή των διατάξεων περί τεκμηρίου λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιείται για την ανέγερση της οικοδομής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο