Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2007 ]

1049060/946/Α0012/30.05.2007 Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως τεχνικής.

(Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως τεχνικής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1049060/946/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως τεχνικής.

Απαντώντας στην από 7.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από την δικαστηριακή και διοικητική νομολογία έχει γίνει πάγια δεκτό ότι ως επιχείρηση κατασκευής τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, νοούνται εκείνες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεομένου μετά του εδάφους, όπως οικοδομικά έργα, λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και γενικά έργα υπαίθρου.
Ειδικότερα, επί οικοδομικών έργων, εργολαβικές εργασίες, είναι οι εργασίες που αφορούν κατεδαφίσεις, εκσκαφές θεμελίων, κατασκευές μπετόν αρμέ, λιθοδομές, αμμοκονιάματα, υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πλακοστρώσεις, ξυλουργικές εργασίες, υδροχρωματισμοί και ελαιοχρωματισμοί, διακοσμήσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.τ.λ. που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του κυρίου πράγματος.
Ως τεχνικό έργο θεωρείται και η εργασία προσθήκης κάποιου νέου στοιχείου ή ιδιότητας επί υπάρχοντος ήδη πράγματος ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο ή όχι πράγμα (π.χ. εγκατάσταση μηχανημάτων).
Η συναρμολόγηση κινητού πράγματος, μη συνδεομένων με το έδαφος (π.χ. αυτοκινούμενου μηχανήματος), δεν θεωρείται τεχνικό έργο, καθόσον δεν γίνονται εργασίες σύνδεσης του στοιχείου με το έδαφος κατά τρόπο μόνιμο και άρρηκτο (1876/1985 1η Επιθεώρηση οικον. εφοριών).
Επίσης, δεν έχουν το χαρακτήρα του τεχνικού έργου, εργασίες συντήρησης ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων ως π.χ. ελαιοχρωματισμοί, υδροχρωματισμοί κ.λπ..
Στην ανωτέρω έννοια του εργολάβου τεχνικού έργου δεν περιλαμβάνονται και οι ασκούντες εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση προμηθευτές οικοδομικών προϊόντων και όταν ακόμη, εκτός από την πώληση των προϊόντων της επιχείρησης τους, εκτελούν και την παρεπόμενη εργασία της τοποθέτησης αυτών στα πλαίσια του όλου επιτελούμενου έργου.

2. Σύμφωνα με την αίτησή σας, σκοπός και αντικείμενο εργασιών της «....» είναι η ανάληψη εκτέλεσης του δημόσιου έργου «.................».
Ως εκτελούμενες εργασίες αναφέρονται εργασίες συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικώς, λοιπές εργασίες εποπτείας, παρακολούθησης, επίβλεψης ελέγχου, παροχής οδηγιών για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού , έγκαιρης υπόμνησης για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες και άλλες εργασίες επισκευής.

3. Ύστερα από τα προαναφερόμενα, οι εκτελούμενες, καταρχάς, διάφορες εργασίες συντήρησης γενικώς όπως και οι λοιπές άλλες εργασίες (ελέγχου, επίβλεψης κ.λπ.) που αναφέρονται στην αίτηση δεν θεωρούνται ως εργασίες τεχνικού έργου προκειμένου να εφαρμοσθούν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε και συνεπώς η φορολόγηση γίνεται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος του Κ.Φ.Ε..
Περαιτέρω, όμως, για άλλες περιπτώσεις εργασιών του δημόσιου αυτού έργου, εκτός των ανωτέρω, ως περίπτωση εγκατάστασης μηχανημάτων, προσθήκης νέου στοιχείου κ.λπ., το θέμα, ως πραγματικό, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ...., που κοινοποιείται το παρόν, προκειμένου ως αρμόδια φορολογική ελεγκτική αρχή της κρινόμενης υπόθεσης να κρίνει σχετικά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο