Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-2007 ]

1075578/1493/Α0012/3.9.2007 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών από την εκτέλεση δοκιμών σε δείγματα εδάφους και υλικών τεχνικών έργων.

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών από την εκτέλεση δοκιμών σε δείγματα εδάφους και υλικών τεχνικών έργων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1075578/1493/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών από την εκτέλεση δοκιμών σε δείγματα εδάφους και υλικών τεχνικών έργων.

Απαντώντας στην από 30.7.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνουν οι ατομικές επιχειρήσεις από 1.1.2007 και μετά, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων των εργολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με το 1043571/850/Α0012/14.6.2007 έγγραφό μας, κρίσιμος χρόνος προκειμένου για την εφαρμογή του λογιστικού τρόπου προσδιορισμού των κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, είναι η ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης ανάληψης του έργου.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με την 690/1984 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών η οποία έχει γίνει δεκτή από τη διοίκηση και κοινοποιήθηκε με την Ε. 14991/267/ΠΟΛ.205/31.10.1985 εγκύκλιο, οι γεωτρήσεις που ενεργούνται σε υποθαλάσσιο χώρο, εφόσον εκ της φύσεως τους συνδέονται μετά του εδάφους και είναι αναγκαίες και αναπόσπαστες λειτουργικώς με το επόμενο στάδιο εργασιών, οι οποίες εντάσσονται στην έννοια του τεχνικού έργου, όπως είναι η κατασκευή προβλήτας, κ.λπ. είναι και αυτές τεχνικό έργο, ανεξάρτητα αν στα διάφορα στάδια του όλου προγράμματος, μιας ενότητας δραστηριοτήτων προς ανεύρεση και εκμετάλλευση π.χ. υδρογοναθράκων, ασχολούνται τα ίδια ή διάφορα πρόσωπα - επιχειρηματίες (σχετ. ΣτΕ 2820/78 και 1962, 2962/1979).

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας και, όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι ως πολιτικός μηχανικός εκμεταλλεύεσθε εργαστήριο δοκιμών εποπτευόμενο από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και διενεργείτε δοκιμές σε δείγματα (δοκίμια) μπετόν, εδάφους και ασφαλτικών, δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Τα παραπάνω δείγματα παραλαμβάνονται από το έργο από δικό σας προσωπικό και οχήματα και τα πιστοποιητικά που εκδίδετε αποτελούν τους τίτλους ασφαλείας του έργου. Τέλος, τα πιο πάνω εργαστήρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να λειτουργούν μόνο πολιτικοί ή χημικοί μηχανικοί.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι πιο πάνω δοκιμές των δειγμάτων είναι εργασίες που πραγματοποιούνται στο εργαστήριό σας και δεν αφορούν εργασίες που συνδέονται με το έδαφος. Επιπλέον οι δοκιμές αυτές δεν είναι αναγκαίες και αναπόσπαστες λειτουργικώς με το επόμενο στάδιο εργασιών για την κατασκευή των έργων αλλά πιστοποιούν την ασφάλεια αυτών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εργασίες δεν αποτελούν τεχνικό έργο και οι αμοιβές από την εκτέλεσή τους αποτελούν ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός σας.
Επομένως, τα καθαρά κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν η αρχική σύμβαση ανάληψης του έργου έχει υπογραφεί πριν από την 1.1.2007.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο