Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1093706/1824/Α0012/4.10.2007 Φορολογική μεταχείριση.

(Φορολογική μεταχείριση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1093706/1824/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση.

ΣΧΕΤ.: Το από 4.9.2007 τηλεομοιότυπο και 9555/3.7.2006 έγγραφο.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε., αν φορολογητέα ύλη έχει περιληφθεί από το φορολογούμενο σε διαχειριστικό έτος άλλο από αυτό στο οποίο ανήκει, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προβαίνει σε ανάλογη τροποποίηση των φορολογικών εγγραφών των ετών, τα οποία αφορά.
Αν η φορολογική εγγραφή του έτους, στο οποίο ανήκει η φορολογητέα ύλη, έχει γίνει τελεσίδικη, αυτή δεν τροποποιείται, αλλά ο κύριος φόρος που αναλογεί, προστίθεται στο φόρο του κρινόμενου έτους, προσαυξημένος με τον τυχόν πρόσθετο φόρο, προσαύξηση ή πρόστιμο ή κατά περίπτωση εκπίπτει από το φόρο αυτού του έτους.
Αν τα ποσά που προστίθενται στο κρινόμενο έτος αντιπροσωπεύουν δαπάνες ή εκπτώσεις ή αφορολόγητα ποσά που ανήκουν σε προηγούμενα διαχειριστικά έτη ή έσοδα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία σε προηγούμενα διαχειριστικά έτη, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή πρόστιμο στο φόρο ο οποίος αναλογεί σε αυτά τα ποσά που προστίθενται στο κρινόμενο έτος.

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν ισχύουν:
α) οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια των οικείων φορολογικών εγγραφών και
β) η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων για την επιστροφή ή το συμψηφισμό φόρων γενικά, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Αστικού Κώδικα, αν με τη δικαιοπραξία εξαρτήθηκε η ανατροπή των αποτελεσμάτων της από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση διαλυτική), μόλις συμβεί το γεγονός αυτό παύει η ενέργεια της δικαιοπραξίας και επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούμενη κατάσταση.

4. Σύμφωνα με το έγγραφό σας, ατομική επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών φορολογήθηκε στη χρήση 2004 για πώληση ακινήτου, του οποίου όμως την επόμενη χρήση 2005 ακυρώθηκε το οριστικό συμβόλαιο πώλησης λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης (δεν έλαβε το δάνειο ο αγοραστής). Η επιχείρηση προέβη στη σύνταξη νέου οριστικού συμβολαίου πώλησης για το ίδιο ακίνητο, που πουλήθηκε και φορολογήθηκε πάλι στη χρήση 2005.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η κρινόμενη ατομική επιχείρηση ανέγερσης- πώλησης οικοδομών δεν αποκτά, τελικώς, εισόδημα από την πώληση του ακινήτου στη χρήση 2004, καθόσον, με την πλήρωση της αίρεσης, ανατρέπονται τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας που ήδη έχουν επέλθει και επανέρχεται η κατάσταση που υπήρχε πριν από τη δικαιοπραξία.
Κατά συνέπεια, για την περίπτωση αυτή, πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. (παράγραφος 1 του παρόντος).
Εννοείται, βέβαια, ότι ελέγχεται, αν, στη χρήση 2004 παρακρατήθηκε από την επιχείρηση προκαταβολή η οποία δεν επιστράφηκε και που πρέπει να φορολογηθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο