Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2007 ]

1087991/1699/Α0012/14.9.2007 Φορολογία εισοδήματος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν.383/(Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) καθώς και των μελών τους.

(Φορολογία εισοδήματος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν.383/(Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) καθώς και των μελών τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1087991/1699/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία εισοδήματος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν.383/(Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) καθώς και των μελών τους.

Απαντώντας στο με αριθμ. 12088/17.4.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.383/1976, επιτρέπεται η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Επιχείρησης (Ι.Μ.Ε.), η οποία διέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με ορισμένες παρεκκλίσεις.

2. Σύμφωνα με την Ε10017/ΠΟΛ.147/7.11.1978 διαταγή μας, το καθαρό εισόδημα της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. διανέμεται για να φορολογηθεί στα μέλη της ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός στην εταιρεία και επομένως το νομικό πρόσωπο της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος χωρίς να φορολογείται το ίδιο.
Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των αυτοκινητιστών μελών της Ι.Μ.Ε., εφόσον τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., από το εισόδημα που λαμβάνουν από την εταιρία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου τους, θα εκπέσουν το σύνολο των δαπανών συντήρησης αυτού (έξοδα επισκευών, ανταλλακτικά, τέλη κυκλοφορίας, αποσβέσεις ιδίων αυτοκινήτων κ.λπ.) τα οποία τους βαρύνουν.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, προκειμένου περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός από τη συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ισολογισμός της Ε.Π.Ε. μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, το εισόδημα λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την τελευταία ημέρα αυτού του τριμήνου.

4. Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, φορολογούνται με τα κατ' αποκοπή ετήσια ποσά φόρου εισοδήματος που ορίζονται στην παράγραφο αυτή και εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, εφόσον δεν τηρούνται από αυτές βιβλία ή τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

5. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ.1238/1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2214/1994, στην προβλεπόμενη από το νόμο τεκμαρτή φορολόγηση για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης υπάγονται όλες οι κατηγορίες φορτηγών αυτοκινήτων, δημόσιας χρήσης, δηλαδή, είτε αυτά είναι Εθνικών Μεταφορών, είτε με νομαρχιακές άδειες αυτοκίνητα και τρίτροχα, είτε Διεθνών Μεταφορών, καθώς και οι ιδιοκτήτες φορτηγών ενταγμένων στης Ιδιότυπες Μεταφορικές Επιχειρήσεις (ΙΜΕ).

6. Ύστερα από τα πιο πάνω, το εισόδημα της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. από την εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, φορολογείται στο όνομα των αυτοκινητιστών μελών της. Περαιτέρω, αν οι αυτοκινητιστές μέλη της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε., τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., φορολογούνται για το εισόδημα που διανέμεται σ' αυτούς από την εταιρία, με βάση της γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 31 ν.2238/1994,δηλαδή με το καθ. εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία τους), ενώ, αν δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τα κατ' αποκοπή καταβαλλόμενα ετήσια ποσά φόρου και εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης με βάση τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο