Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2007 ]

1035022/655/Α0012/16.4.2007 Φορολογική αντιμετώπιση μισθών και απολαβών που καταβάλλονται σε εταίρους αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

(Φορολογική αντιμετώπιση μισθών και απολαβών που καταβάλλονται σε εταίρους αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1035022/655/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση μισθών και απολαβών που καταβάλλονται σε εταίρους αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Απαντώντας στην από 4.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 το άρθρου 2 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), σε φόρο υπόκεινται, εκτός των άλλων και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες.

2. Επίσης, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτ.α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεση, από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ελευθερίων επαγγελμάτων του άρθρου 48.

4. Εξάλλου, με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 ερμηνευτική διαταγή του νόμου 2065/1992, οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., στους εταίρους ή τα μέλη τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους. Επομένως, κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ανωτέρω υπόχρεων πρέπει να προστίθενται στο δηλούμενο αποτέλεσμα, ως λογιστική διαφορά, τα ποσά των μισθών ή αμοιβών γενικά που έχουν καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο στους εταίρους ή τα μέλη των κατά τη διάρκεια της διαρρεύσασας διαχειριστικής χρήσης και τα οποία έχουν εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει λογιστικών εγγραφών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται στους εταίρους ή στα μέλη τους, έστω και εάν για τους μισθούς και τις αμοιβές αυτές συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της δαπάνης (καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α., προσφορά πραγματικής υπηρεσίας κ.τ.λ.).
Περαιτέρω, εφόσον οι καταβαλλόμενοι αυτοί μισθοί ή αμοιβές δεν αποτελούν δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, υπάρχει υποχρέωση αναμόρφωσης των δηλωθέντων αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια τα ποσά των μισθών αυτών ή αμοιβών θα φορολογηθούν στο επίπεδο του νομικού προσώπου.
Εξυπακούεται ότι για τους μισθούς ή αμοιβές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι αυτών, δεν θα υπαχθούν σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις επ' ονόματί τους, καθόσον στην περίπτωση αυτή θα είχαμε επιβολή διπλής φορολογίας στο ίδιο εισόδημα.

5. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνομα προσώπου, το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., όταν διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου.

6. Με βάση τα πιο πάνω, οι μισθοί και απολαβές που καταβλήθηκαν, κατά τα κρινόμενα οικονομικά έτη, από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «...», που αναφέρεσθε, δεν αναγνωρίζονται, κατά ρητή διάταξη του νόμου, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής και πρέπει να προστεθούν ως λογιστική διαφορά.
Βέβαια σε περίπτωση που φορολογήθηκαν οι μισθοί στα προαναφερόμενα οικονομικά έτη στο όνομα των εταίρων φυσικών προσώπων της αστικής εταιρείας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο