Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-2007 ]

1033952/15033/Γ0012/24.4.2007 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

(Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033952/15033/Γ0012

ΘΕΜΑ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ.176/30.3.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν οι Η/Υ και τα ηλεκτρονικά συγκροτήματα που τίθενται σε λειτουργία μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο είναι δυνατόν ένα μέρος αυτών να αποσβεσθεί εφάπαξ και το υπόλοιπο μέρος να αποσβεσθεί τμηματικά, με επιλογή του ανώτερου ή του κατώτερου ή και ενδιάμεσου συντελεστή απόσβεσης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 299/2003 και του άρθρου 9 του ν.3296/2004, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με την 1103610/16488/ΠΟΛ.1122/19.11.2003 διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του π.δ/τος 299/2003, διευκρινίστηκε ότι η επιλογή του κατώτερου ή του ανώτερου συντελεστή απόσβεσης (αλλά και του ενδιάμεσου) αφορά υποχρεωτικά όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και είναι δεσμευτική μέχρι την πλήρη απόσβεσή τους.
Ως κατηγορία παγίων περιουσιακών στοιχείων νοείται η τελευταία υποδιάκριση αυτών όπως ορίζεται στο παραπάνω π.δ/γμα.
Δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα για ορισμένα από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία να επιλέξουν τον κατώτερο συντελεστή απόσβεσης και για τα υπόλοιπα τον ανώτερο.
Επίσης, εφόσον επιλέξουν ως συντελεστή απόσβεσης π.χ. τον κατώτερο, υποχρεούνται να τον χρησιμοποιούν μέχρι την πλήρη απόσβεση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο αυτή η επιλογή δεν δεσμεύει την επιχείρηση εάν σε επόμενη διαχειριστική χρήση αποκτήσει νέο πάγιο στοιχείο το οποίο ανήκει στην ίδια κατηγορία.

2. Μετά τα ανωτέρω είναι αυτονόητο ότι η «...» Τράπεζα που θέτει και το σχετικό ερώτημα, δεν δύναται να διενεργήσει εφάπαξ απόσβεση για ένα μέρος των Η/Υ και των ηλεκτρονικών συγκροτημάτων που τέθηκαν σε λειτουργία εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου και για το υπόλοιπο μέρος τμηματική απόσβεση, με το συντελεστή που θα επιλέξει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά υποχρεούται να επιλέξει μεταξύ της διενέργειας εφάπαξ ή τμηματικής απόσβεσης αυτών, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο