Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2007 ]

1031869/10417/Β0012/11.6.2007 Η αξία των δωρούμενων προς το Δημόσιο εκτυπωτικών μηχανημάτων δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

(Η αξία των δωρούμενων προς το Δημόσιο εκτυπωτικών μηχανημάτων δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1031869/10417/Β0012

ΘΕΜΑ: Η αξία των δωρούμενων προς το Δημόσιο εκτυπωτικών μηχανημάτων δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

ΣΧΕΤ.: Η από 27/3/2007 αίτησή σας.


Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμούς, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) βάσει της παρ.1 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου, ως ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της επιχείρησης από τις κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα γενικά, καθώς και κάθε κέρδος που προκύπτει κατά την επιδίωξη του σκοπού της (πωλήσεις, μεσιτείες, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις κ.λπ.).

2. Με τις διατάξεις της υποπεριπτ.γγ' της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκπίπτουν η αξία των κινητών μνημείων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ημεδαπά Α.Ε.Ι., τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Επίσης, εκπίπτει η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

3. Περαιτέρω, με το αριθμ.πρωτ. 1019624/10165/Β0012/10.4.2002 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε ότι, από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δεν εκπίπτει η αξία των δωρούμενων από αυτή προς το Δημόσιο και Δήμους ηλεκτρονικών υπολογιστών και απορριμματοφόρων, καθόσον οι δωρεές σε είδος που .αναγνωρίζονται ως εκπεστέες αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της υποπεριπτ.γγ' της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η αξία των εκτυπωτικών μηχανημάτων που προτίθεσθε να δωρίσετε στο Δημόσιο δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά σας προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών σας. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται στα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας, καθόσον δεν συνιστά έσοδο από πώληση εμπορευμάτων.

5. Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση σε Φ.Π.Α. ή όχι, αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φ.Π.Α. στην οποία κοινοποιείται το παρόν και συνημμένο φωτοαντίγραφο της αιτήσεώς σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο