Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2007 ]

1046602/928/Α0012/12.6.2007 Αναγνώριση διαφόρων χρηματοοικονομικών εξόδων προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης.

(Αναγνώριση διαφόρων χρηματοοικονομικών εξόδων προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1046602/928/Α0012

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση διαφόρων χρηματοοικονομικών εξόδων προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης.


Απαντώντας στην από 11.5.07 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικά, με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και έχουν αναγραφεί στα βιβλία της.

2. Επίσης με τις 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 και 1017618/10261/Β0012/ΠΟΛ.1028/17.2.2006 εγκυκλίους έχει γίνει δεκτό ότι οι προμήθειες των τραπεζών καθώς και τα προεξοφλητικά έξοδα που χρεώνουν οι τράπεζες σε βάρος των επιχειρήσεων σε περίπτωση προεξόφλησης των δόσεων που προκύπτουν από πιστωτικές κάρτες πελατών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

3. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι η επιχείρησή σας (ατομική με βιβλία Β' κατηγορίας) πραγματοποιεί διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα με τα οποία χρεώνουν οι τράπεζες τις συναλλαγές όπως έξοδα αύξησης ορίου δανείου, έξοδα αναθεώρησης ορίου, έξοδα διαχείρισης, έξοδα εξέτασης αιτήματος πιστοδότησης ανοιχτού επιχειρηματικού δανείου κ.α..

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα χρηματοοικονομικά έξοδα με τα οποία επιβαρύνουν οι τράπεζες τις συναλλαγές, με την απαραίτητη προϋπόθεση τα έξοδα αυτά να πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, γεγονός πραγματικό που ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο