Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2007 ]

1055949/10656/Β0012/5.7.2007 Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.

(Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1055949/10656/Β0012

ΘΕΜΑ: Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ. 806/φκ/7.06.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση τους με την παρ.8 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εξέπιπταν τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογιζόταν σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονταν στις ίδιες διατάξεις. Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωριζόταν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.
Οι διατάξεις αυτές είχαν εφαρμογή για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων που διενεργούνταν μέχρι και τη χρήση 2002.

2. Περαιτέρω, με τις πιο πάνω διατάξεις, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί με την παρ.8 του άρθρου 5 του ν.3091/2002 και ίσχυσαν για τις διαχειριστικές περιόδους 2003 και 2004, ορίζετο, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν οι αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων που έχουν γίνει με οριστικές εγγραφές.

3. Με την αρ.πρωτ.1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ.1133/11.12.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (καθεστώς απόσβεσης με οριστικές εγγραφές), καθορίσθηκε ο τρόπος απόσβεσης των επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων (προϋποθέσεις και δικαιολογητικά).

4. Όπως είχε γίνει δεκτό με την αρ.πρωτ.1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ.1038/5.3.2003 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3091/2002, οι επιχειρήσεις που είχαν σχηματίσει ήδη προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων με βάση τις αντικατασταθείσες, από το ν.3091/2002, διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και εμφάνιζαν στις 31.12.2002 αναπόσβεστο υπόλοιπο των μη πραγματοποιηθεισών προβλέψεων στα βιβλία τους, υποχρεούντο να μεταφέρουν σε χρέωση του λογαριασμού 44 «Προβλέψεις» (δευτεροβάθμιος λογαριασμός 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»), μέχρι πλήρους απόσβεσής τους τα ποσά των αποδεδειγμένων επισφαλών απαιτήσεων που δικαιούντο να αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα με βάση τις διατάξεις του ν. 3091/2002.

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας δώσατε προκύπτει, ότι στα βιβλία της επιχείρησής σας «....» εμφανιζόταν στις 31.12.2002 υπόλοιπο στο λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», λόγω εφαρμογής των διατάξεων της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. Στη συνέχεια, εντός των χρήσεων 2003 και 2004, προχωρήσατε σε διαγραφή του υπολοίπου αυτού και συντάξατε συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον κάθε πελάτη (ονοματεπώνυμο - επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, διαγραφέν ποσό, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πελάτου), την οποία καταθέσατε στην αρμόδια για την φορολογία σας Δ.Ο.Υ. και γνωστοποιήσατε στον καθένα την διαγραφή της επισφαλούς απαίτησης. Ακόμη, μας γνωρίσατε ότι η επιχείρησή σας κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 δεν έχει προχωρήσει στην έκπτωση καμίας δαπάνης απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η απόσβεση του υπολοίπου του λογαριασμού των προβλέψεων των επισφαλών πελατών της επιχείρησής σας θα έπρεπε να έχει γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που είχαν ορισθεί με την αρ. πρωτ. 1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ.1133/11.12.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο όμως ως θέμα πραγματικό εξετάζεται από τον έλεγχο.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση ενημέρωσης των Δ.Ο.Υ. για τις διαγραφόμενες (με βάση τα κριτήρια των επιχειρήσεων) απαιτήσεις υπήρχε υπό το καθεστώς της διενέργειας πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, όπως άλλωστε ισχύει και σήμερα (1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.2.2005).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο