Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2007 ]

1000272/10038/Β0012/24.7.2007 Τα ποσά που καταβάλλονται από εκμισθωτή για την απόκτηση δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών, η αποκλειστική διάθεση εκμετάλλευσης των οποίων ανήκει στον μισθωτή, διενεργείται με βάση τα χρόνια ισχύος της σύμβασης μίσθωσης.

(Τα ποσά που καταβάλλονται από εκμισθωτή για την απόκτηση δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών, η αποκλειστική διάθεση εκμετάλλευσης των οποίων ανήκει στον μισθωτή, διενεργείται με βάση τα χρόνια ισχύος της σύμβασης μίσθωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1000272/10038/Β0012

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που καταβάλλονται από εκμισθωτή για την απόκτηση δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών, η αποκλειστική διάθεση εκμετάλλευσης των οποίων ανήκει στον μισθωτή, διενεργείται με βάση τα χρόνια ισχύος της σύμβασης μίσθωσης.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 17688/22-12-2006 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, για την έκπτωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994 δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα δεδομένης διαχειριστικής χρήσης, πρέπει αυτές να αφορούν τη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση εντός οποίας έχουν πραγματοποιηθεί, να είναι οριστικές και εκκαθαρισμένες, να αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των εργασιών της και στη δημιουργία εισοδήματος.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 299/2003, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζονται για τις κινηματογραφικές ταινίες κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης 75% για το πρώτο έτος εκμετάλλευσης, 11% για το δεύτερο έτος, 7% για το τρίτο έτος και 7% για το τέταρτο έτος και ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης 80% για το πρώτο έτος, 12% για το δεύτερο έτος και 8% για το τρίτο έτος εκμετάλλευσής τους.

4. Εξάλλου, με την αριθμ.1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι οι αποσβέσεις ενεργούνται μόνο στα πάγια στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση.

5. Επίσης, στο λογαριασμό 16.05 "λοιπά δικαιώματα" του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 2.2.110 του Π.Δ.1123/1980) προβλέπεται, να παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες των λογαριασμών 16.00 -16.04, όπως είναι π.χ. τα μισθωτικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία.
Στην περίπτωση μισθωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από σχετική σύμβαση μισθώσεως και το νόμο που ισχύει κάθε φορά, η αξία που καταβάλλεται στο μισθωτή ως αποζημίωση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του καταχωρείται στη χρέωση οικείου υπολογαριασμού του 16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο ισχύος του μισθωτικού δικαιώματος.

6. Από το έγγραφό σας προκύπτει, ότι η ελεγχθείσα εταιρεία «...» έχει αποκτήσει τα μισθωτικά δικαιώματα εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο (π.χ. Audio Visual κ.ο.κ.), έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος και με την ίδια σύμβαση μισθώνει στη συνέχεια σε αυτές τα εν λόγω δικαιώματα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έξι μήνες έως δύο έτη), χωρίς να επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί τα εν λόγω δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (όπως εμπορική εκμετάλλευση μέσω κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής προβολής ή μέσω αναπαραγωγής και διάθεσης σε DVD/Video κ.ο.κ.).
Με την λήξη της σύμβασης εκχώρησης (αντίστοιχης διάρκειας με την περαιτέρω μίσθωση των δικαιωμάτων), η «...» επαναμεταβιβάζει στην μισθώτρια εταιρεία (π.χ. Audio Visual κ.ο.κ.), τα εκχωρηθέντα δικαιώματα έναντι τιμήματος 100 ευρώ.
Η ελεγχόμενη εταιρεία «...» λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει την αποκλειστική διάθεση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των εν λόγω κινηματογραφικών ταινιών, ούτως ώστε να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε και του Π/Δος 299/2003, δεν διενέργησε αποσβέσεις επί αυτών με βάση τους συντελεστές του πιο πάνω Προεδρικού Διατάγματος, αλλά με βάση την διάρκεια της σύμβασης (έξι μήνες έως δύο έτη).

7. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν προβλέπεται τρόπος απόσβεσης των υπόψη ποσών, η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αποφάνθηκε ότι τα ποσά αυτά πρέπει να αποσβεσθούν ισόποσα στα χρόνια ισχύος της σύμβασης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο