Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2007 ]

1024532/10340/Β0012/6.8.2007 Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σε επιχείρηση λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων στα πλαίσια του Ε.Π.Α.Ν. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2000-2006.

(Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σε επιχείρηση λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων στα πλαίσια του Ε.Π.Α.Ν. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2000-2006. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1024532/10340/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σε επιχείρηση λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων στα πλαίσια του Ε.Π.Α.Ν. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2000-2006.

ΣΧΕΤ.: Η από 8/3/2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. διαφήμιση, έρευνα αγοράς, επισκευές-συντήρηση κτηρίων ) αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το 1028842/810/Α0012/2.4.04 έγγραφό μας).

2. Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1040321/10238/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.1892/1990, με την οποία δόθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1262/1982, ν.1892/1990). Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά δεν θα φέρονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους, των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, αλλά με τα εισπραττόμενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», με χρέωση των διαθεσίμων κ.λπ..
Στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρεται από το λογαριασμό 41.10 με χρέωση αυτού, στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασμούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι ότι από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται τελικά μόνο αυτές που αναλογούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε (αρ.πρωτ.1059203/10868/Β0012/21.7.2004 έγγραφό μας).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις πιο πάνω επιχειρήσεις και οι οποίες αφορούν προσθήκες και βελτιώσεις παγίων.

3. Από την αίτησή σας, καθώς και από τα συμπληρωματικά στοιχεία που μας θέσατε υπόψη προκύπτει, ότι η εταιρεία σας στα πλαίσια ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων λαμβάνει επιχορηγήσεις για την πραγματοποίηση επιλέξιμων δαπανών (π.χ. όπως αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτημα της σύμβασης Α/11) για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της κ.λπ., τις οποίες υποχρεούται να διατηρήσει σε πάγιο εξοπλισμό τουλάχιστον 5 έτη (άρθ.5, σύμβασης Α/11). Επίσης, με βάση τα ανωτέρω, η εταιρεία σας, θα ενταχθεί σε συνεργατικό σχηματισμό (cluster) και θα συνεργάζεται με το «...» αντίστοιχα, χωρίς να λάβει αμοιβή για το έργο πέραν του ποσού των επιχορηγήσεων.
Συνεπώς για το λογιστικό και το φορολογικό χειρισμό των ανωτέρω επιχορηγήσεων, που αφορούν σε πάγια στοιχεία, η εταιρεία σας έχει υποχρέωση να χειρισθεί τα ποσά των επιχορηγήσεων σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στις παραγράφους 1 και 2.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο