Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2007 ]

1069286/10798/Β0012/12.10.2007 Απόσβεση επί της αξίας δικαιώματος επικαρπίας παγίων στοιχείων.

(Απόσβεση επί της αξίας δικαιώματος επικαρπίας παγίων στοιχείων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1069286/10798/Β0012

ΘΕΜΑ: Απόσβεση επί της αξίας δικαιώματος επικαρπίας παγίων στοιχείων.

ΣΧΕΤ.: Η από 12/7/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αριθμ.1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας επί παγίων περιουσιακών στοιχείων, η επικαρπώτρια επιχείρηση δικαιούται να διενεργεί αποσβέσεις, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της, επί της αξίας του δικαιώματος επικαρπίας των παγίων. Ο συντελεστής απόσβεσης στην περίπτωση αυτή, προκύπτει με βάση το χρόνο διάρκειας του δικαιώματος επικαρπίας. Η αξία της επικαρπίας εξευρίσκεται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν.δ.118/1973. Έτσι, αν η επικαρπία ακινήτου έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο, ο συντελεστής απόσβεσης θα ισούται με το πηλίκο που θα προκύψει από την διαίρεση της υπόψη αξίας με τα έτη της διάρκειας της επικαρπίας. Αν η επικαρπία ακινήτου συσταθεί για αόριστο χρόνο ή για εφόρου ζωής, ο συντελεστής απόσβεσης θα ισούται με εκείνον που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

2. Από τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει, ότι μεταβιβάστηκε με συμβολαιογραφική πράξη στην εταιρεία σας, η επικαρπία ακινήτου που στεγάζει τα γραφεία σας, αντί ορισμένου τιμήματος και για χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών. Η εταιρεία σας επί του τιμήματος που καταβλήθηκε διενεργεί αποσβέσεις τμηματικά και ισόποσα μέσα στη δεκαετία στην οποία έχει το δικαίωμα της επικαρπίας, εκπίπτοντας από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό της απόσβεσης.

3. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., αποφάνθηκε, ότι αναφορικά με τον συντελεστή απόσβεσης του δικαιώματος επικαρπίας, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην 1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., το ύψος όμως του τιμήματος απόκτησης αυτού, άπτεται πραγματικών περιστατικών και ελεγκτικών επαληθεύσεων και ως εκ τούτου ως θέμα πραγματικό θα πρέπει να εξεταστεί από τον έλεγχο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο