Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2007 ]

1063081/10735/Β0012/18.10.2007 Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εξόφληση αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

(Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εξόφληση αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1063081/10735/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εξόφληση αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. πρωτ: 4573/25-6-2007 και 6747/8-10-2007 έγγραφά σας.


Απαντώντας στα σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.14 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ.9 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις που καταβάλλει αυτή σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι υπόψη διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τόκους δανείων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν οι δεδουλευμένοι κάθε είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων, γενικά, της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.

3. Εξάλλου, με την αριθμ.1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την εξόφληση είτε κατά την αποτίμηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

4. Από την αίτησή σας, προκύπτει, ότι η ημεδαπή εταιρεία «...» έχει συνάψει σύμβαση δανείου με εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της, με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου επί της Λεωφόρου «...» . Η εισαγωγή κεφαλαίων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2687/1953 "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" καθώς και στις διατάξεις του ν.4171/1961 "Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας".

5. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, με την από 11/10/2007 συνεδρίαση της αποφάνθηκε, ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της πιο πάνω επιχείρησης, τόσο οι δεδουλευμένοι τόκοι των δανείων αυτών όσο και οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν είτε κατά την εξόφληση είτε κατά την αποτίμηση των υπόψη δανείων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο