Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2007 ]

1091195/11010/Β0012/18.10.2007 Η αποζημίωση που καταβάλλει μισθώτρια ανώνυμη εταιρεία σε εκμισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 34/1995 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.

(Η αποζημίωση που καταβάλλει μισθώτρια ανώνυμη εταιρεία σε εκμισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 34/1995 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1091195/11010/Β0012

ΘΕΜΑ: Η αποζημίωση που καταβάλλει μισθώτρια ανώνυμη εταιρεία σε εκμισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 34/1995 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.

ΣΧΕΤ.: Η από 25.07.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών που ορίζονται ρητά στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.21 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι οι δαπάνες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις και με τη δικαστηριακή νομολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, περιλαμβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Από την αίτησή σας προκύπτει το ερώτημα της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα ανώνυμης εταιρίας της αποζημίωσης που καταβάλλει ως μισθώτρια βάσει ρητής διάταξης του άρθρου 43 του Π.Δ. 34/1995 με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι νόμοι περί εμπορικών μισθώσεων, το οποίο ορίζει, ότι «ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα τεσσάρων (4) μηνών».

4. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η αίτησή σας εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή της παρ.21 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. στη συνεδρίαση της 15.10.2007, η οποία γνωμοδότησε ότι εφόσον πρόκειται για οικονομική επιβάρυνση υποχρεωτική από διάταξη νόμου, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

5. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η αποζημίωση που κατέβαλε η ανώνυμη εταιρεία, ως μισθώτρια, βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 34/1995, αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, ως δαπάνη στην οποία υποχρεώνεται η επιχείρηση από ρητή διάταξη νόμου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο