Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2008 ]

Αριθμ. Πρωτ.Ε33/350/29.8.2008 Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.). Διαχείριση θεμάτων, ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών

(Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.). Διαχείριση θεμάτων, ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 29/08/2008
Αριθμ. Πρωτ.Ε33/350

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Οικονόμου Βασιλική
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 29/08/2008
Αριθμ. Πρωτ.Ε33/350

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Όλα τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.). Διαχείριση θεμάτων, ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών».

ΣΧΕΤ : 1) η με αριθμ. 75/08 εγκύκλιος Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
2) Το με αριθμ. πρωτ.Ε57/42/1.8.2008 Γενικό Έγγραφο.

Με τα ανωτέρω σχετικά σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3655/08, σύμφωνα με τις οποίες ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.), εντάχθηκε από 1/8/08 στον κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Ιδιαίτερα με την με αριθμ 75/08 εγκύκλιο μας, παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με τα υπαγόμενα πρόσωπα, τα ποσοστά ασφάλισης, τον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ., καταβολής τρεχουσών εισφορών κ.τ.λ.

Με το παρόν έγγραφο μας, σας παρέχονται οδηγίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα για τη διαχείρισης των ενεργών ρυθμίσεων. Για την αντιμετώπιση των λοιπών θεμάτων ήτοι, της μετάπτωσης των οφειλών, της επαναβεβαίωσης των, των μηνυτήριων αναφορών και αναγκαστικών μέτρων, θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η ρύθμιση των οφειλών των εργοδοτών του τ. Τ.Α.Ξ.Υ., που αφορούν καθυστερούμενες εισφορές υπέρ του τ. Ταμείου και ανάγονται σε χρονικές περιόδους μέχρι 31/7/08, για τις οποίες είχαν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις από τις υπηρεσίες του ταμείου αυτού καθώς και των οφειλών από αυτοτελή πρόσθετα τέλη οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, θα γίνεται συγχρόνως με τις τυχόν οφειλές αυτών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης), από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, τα οποία θα εκδίδουν μία απόφαση ρύθμισης για το σύνολο των οφειλομένων εισφορών με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για τις περιπτώσεις που είναι σε ισχύ ενεργές ρυθμίσεις τόσο στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ., η αντιμετώπιση τους θα γίνεται ως ακολούθως :

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ. .: Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3232/04 (πάγιες διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/99 (πάγιες διατάξεις για λοιπούς φορείς πλην Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθμιση με έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.: Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3232/04 (πάγιες διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ. : Μη υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθμιση με έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ.:Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 3518/06 (ευνοϊκές διατάξεις) ή του άρθρου 13 Ν.3385/05 (ευνοϊκές διατάξεις)
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3232/04 (& άρθρο 6 του Ν. 3385/05) - (ευνοϊκές διατάξεις).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθμιση με έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ. μέχρι 30/6/2005

4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.:Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 3518/2006 (Ευνοϊκές διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/1999 (Πάγιες διατάξεις)
α) για οφειλές χρονικής περιόδου από 1/11/06.

β) για οφειλές μέχρι 10/06.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ρύθμιση ως εξής :
α) προκειμένου να συνεχισθεί η ρύθμιση με το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να εξοφληθεί το ποσό της ρύθμισης στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ., επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3518/2006 απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ρύθμιση είναι η προηγούμενη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/11/06 (σχετ.εγκ.71/06).

Σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή της μη εξόφλησης αυτών θα επέλθει απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και εν συνεχεία εκ νέου ρύθμιση, στο συνολικό πλέον ποσό κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.3232/2004 και με την αμέσως επόμενη κατηγορία ρύθμισης όσον αφορά το ποσοστό προκαταβολής.
β) στην περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των οφειλών της ρύθμισης στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ. είναι μέχρι 31/10/06 στο σύνολο της, τότε θα αντιμετωπιστεί με ενιαία ρύθμιση με έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.

5η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : Μη υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης.
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/1999 (πάγιες διατάξεις).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3232/04 οι οποία θα περιλαμβάνει την συνολική οφειλή υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες δόσεις της ρύθμισης των οφειλών υπέρ του τ. Τ.Α.Ξ.Υ. (με την υποχρέωση καταβολής ποσού προκαταβολής).

6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α– Ε.Τ.Α.Μ.: Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3232/2004 (πάγιες διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ. : Ρύθμιση με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3232/2004 (& άρθρο 6 του Ν. 3385/05) - (ευνοϊκές διατάξεις)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Όπως η περίπτωση 4 αφού ως τρέχουσες και άρα απαιτητές θεωρηθούν οι εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από 1/7/2005 και εφεξής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

--Για όσες εκ των ανωτέρω περιπτώσεων προβλέπεται έκδοση απόφασης με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων οι Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν ενταχθεί στην ΒΆ φάση Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να επικοινωνούν με το Help Desk για την προσαρμογή του συστήματος.

-- Για την ορθή ενημέρωση των υπηρεσιών μας όσο αφορά τα στοιχεία των ενήμερων με ρύθμιση οφειλετών στο τ. Ταμείο, θα πρέπει να προσκομίζεται υπηρεσιακό σημείωμα από το κλιμάκιο του τ. Ταμείου όπου θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία :
α) διατάξεις νόμου ρύθμισης.
β) υπόλοιπο αριθμού δόσεων.
Σε περίπτωση που συνταχθούν καταλογιστικές πράξεις μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης που ανάγονται σε χρονική περίοδο οφειλών που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση, θα θεωρούνται τρέχουσες εισφορές και θα πρέπει να εξοφληθούν προκειμένου να συνεχιστεί αυτή.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΟΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Ξ.Υ. ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Μέχρι την μετάπτωση των οφειλών των εργοδοτών του τ. Ταμείου στις αντίστοιχες πινακίδες οφειλετών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δόσεις των ενεργών ρυθμίσεων του τ. Ταμείου, θα εισπράττονται από τα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως τρέχουσες εισφορές, με χειρόγραφο ΓΕΤΕ, φωτοαντίγραφο του οποίου θα τίθεται στο ΒΕΕ του εργοδότη με ειδική σημείωση, ενώ αντίγραφο του γραμματίου θα τηρείται μέχρι τον χρόνο

μετάπτωσης των οφειλών σε ειδικό φάκελο με ευθύνη των προϊσταμένων του Γραφείου εσόδων.
Συνημμένος ο πίνακας διανομής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο