Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2007 ]

1074706/10859/Β0012/14.11.2007 Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων τηλεφωνίας.

(Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων τηλεφωνίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1074706/10859/Β0012

ΘΕΜΑ: Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων τηλεφωνίας.

ΣΧΕΤ: 1)Το αρ. πρωτ: 5322/23-7-2007 έγγραφό του 2) Η από 2/8/2007 αίτηση της εταιρείας.


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με την παρ.8 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εξέπιπταν τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογιζόταν σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονταν στις ίδιες διατάξεις. Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωριζόταν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.
Οι διατάξεις αυτές είχαν εφαρμογή για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων που διενεργούνταν μέχρι και τη χρήση 2002.

2. Περαιτέρω, με τις πιο πάνω διατάξεις, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί με την παρ.8 του άρθρου 5 του ν.3091/2002 και ίσχυσαν για τις διαχειριστικές περιόδους 2003 και 2004, ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν οι αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων που έχουν γίνει με οριστικές εγγραφές.

3. Όπως είχε γίνει δεκτό με την αρ.πρωτ. 1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ.1038/5.3.2003 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3091/2002, οι επιχειρήσεις που είχαν σχηματίσει ήδη προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων με βάση τις αντικατασταθείσες, από το ν.3091/2002, διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και εμφάνιζαν στις 31.12.2002 αναπόσβεστο υπόλοιπο των μη πραγματοποιηθεισών προβλέψεων στα βιβλία τους, υποχρεούντο να μεταφέρουν σε χρέωση του λογαριασμού 44 «Προβλέψεις» (δευτεροβάθμιος λογαριασμός 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»), μέχρι πλήρους απόσβεσης τους τα ποσά των αποδεδειγμένων επισφαλών απαιτήσεων που δικαιούντο να αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα με βάση τις διατάξεις του ν.3091/2002.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.7 της αρ.πρωτ.1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ.1133/11.12.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (καθεστώς απόσβεσης με οριστικές εγγραφές), ορίζεται, ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης εσόδων από πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, επί πιστώσει, αναγνωρίζονται προς έκπτωση διαγραφόμενες επισφαλείς μικροαπαιτήσεις μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ η κάθε μία. Ο χρόνος έκπτωσης των μικροαπαιτήσεων αυτών ορίζεται ως ακολούθως:

α) Για τις επιχειρήσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και φυσικού αερίου, η χρήση εντός της οποίας συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από την έκδοση του λογαριασμού.

β) Για τις περιπτώσεις όπου έχει ασκηθεί αγωγή από την επιχείρηση κατά του οφειλέτη, εντός της επόμενης χρήσης από εκείνη μέσα στην οποία ασκήθηκε η αγωγή αυτή.

γ) Για περιπτώσεις όπου δεν έχει ασκηθεί αγωγή από την επιχείρηση κατά του οφειλέτη, η έκπτωση γίνεται μετά τη συμπλήρωση δύο (2) χρήσεων στις οποίες το υπόλοιπο της απαίτησης κατά του πελάτη παρέμεινε ανείσπρακτο. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' έχουν εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις καθόσον, σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε δυσμενέστερη φορολογική μεταχείριση των εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έναντι των λοιπών επιχειρήσεων δεδομένου, ότι θα στερούσε από τις εταιρείες αυτές το νόμιμο δικαίωμά τους για δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων τους. Επιπλέον, ο χρόνος έκπτωσης των ως άνω μικροαπαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β', ορίζεται εντός της επομένης χρήσης από εκείνη μέσα στην οποία ασκήθηκε η αγωγή αυτή και επομένως η άσκηση της αγωγής θα έχει νόημα μόνο όταν δεν έχει διαγραφεί η απαίτηση, εντός της χρήσης της οποίας συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από την έκδοση του λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 της ίδια Α.Υ.Ο..

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται, ότι το ποσό των προβλέψεων, που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στο λογαριασμό 44.11 "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις" του πρώτου ισολογισμού που θα συντάξουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2004, λόγω μη επαλήθευσης των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις, φορολογείται με συντελεστή 25%. Η απόδοση του φόρου αυτού γίνεται με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης δημόσια οικονομική υπηρεσία, εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού, η οποία ορίζεται από την παρ.8 του άρθρου 17 του π.δ.186/1992.

4. Από το έγγραφό σας, καθώς και τη σχετική αίτηση της εταιρείας προκύπτει, ότι η εταιρεία «...» για τις διαχειριστικές περιόδους από 1.1.1998 έως 31.12.2002 σχημάτισε πρόβλεψη, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ύψους 20.726.320,96 ευρώ, χωρίς όμως να προβεί σε καμία διαγραφή επισφαλούς απαίτησης μέχρι και τη χρήση 2003.
Ακολούθως, το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασμού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», μειώθηκε εντός της διαχειριστικής χρήσης 2004 με το ποσό των 20.726.320,96 ευρώ των επισφαλών μικροαπαιτήσεων μέχρι το ποσό των 150 ευρώ η καθεμία.
Επιπροσθέτως, εντός της ίδιας διαχειριστικής χρήσης (2004), η υπόψη εταιρεία προέβη και στην απόσβεση επισφαλών μικροαπαιτήσεων μέχρι το ποσό των 150 ευρώ η καθεμία, αξίας 6.419.138,00 ευρώ.

5. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει, ότι η εν λόγω εταιρεία ορθά προέβη στη μείωση του υπολοίπου του λογαριασμού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» με το ποσό των ως άνω επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7 της αρ.1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ.1133/11.12.2003 Α.Υ.Ο, εφόσον για τα ποσά των μικροαπαιτήσεων μέχρι 150 ευρώ, για τα οποία δεν είχε ασκηθεί αγωγή, είχαν παρέλθει δύο χρήσεις και παρέμειναν ανείσπρακτα, ανεξάρτητα από τη χρήση που δημιουργήθηκαν.
Επίσης, το υπόλοιπο ποσό των ως άνω επισφαλών απαιτήσεων 6.419.138,00 ευρώ, (μέχρι 150 ευρώ ανά λογαριασμό), νόμιμα αποσβέσθηκε από την υπόψη εταιρεία εντός της χρήσης 2004 με οριστικές εγγραφές, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παρ.7 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές. Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τη γνώμη της ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, στη συνεδρίαση της 29.10.2007 κατά την οποία συζητήθηκε η περίπτωσή σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο