Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2007 ]

1033836/15031/Γ0012/15.11.2007 Διενέργεια αποσβέσεων παγίων στοιχείων νέας επιχείρησης.

(Διενέργεια αποσβέσεων παγίων στοιχείων νέας επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1033836/15031/Γ0012

ΘΕΜΑ: Διενέργεια αποσβέσεων παγίων στοιχείων νέας επιχείρησης.

ΣΧΕΤ.: Η από 2.4.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 299/2003, με το οποίο καθορίστηκαν οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων, οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που ακολουθούν τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας άρχισαν την παραγωγική λειτουργία τους, έχουν τη δυνατότητα είτε να μην πραγματοποιήσουν καθόλου αποσβέσεις για όλα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, είτε να πραγματοποιήσουν αποσβέσεις γι' αυτά, αλλά με συντελεστή το ήμισυ εκείνου που προβλέπεται από το παραπάνω διάταγμα.
Η επιλογή της μη διενέργειας ή της διενέργειας μειωμένων κατά το ήμισυ αποσβέσεων αφορά αφενός όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της πρώτης χρήσης και αφετέρου και τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις.
Αντίθετα, για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας οι επιχειρήσεις αρχίζουν την παραγωγική λειτουργία τους θα πρέπει να διενεργήσουν αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους με τους ισχύοντες συντελεστές.

2. Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται, ότι για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν και οποιονδήποτε άλλον ενδιάμεσο ακέραιο συντελεστή μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιμοποιείται σταθερά μέχρι την πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων.

3. Με αίτησή σας, μας γνωρίσατε ότι η εταιρεία σας που ιδρύθηκε το έτος 2003 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή οίνου από ιδιόκτητο αμπελώνα, κατά τα τρία πρώτα χρόνια δεν διενήργησε (σαν νέα επιχείρηση) αποσβέσεις και ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν είναι δυνατόν για το 2006 να υπολογίσετε αποσβέσεις.

4. Μετά από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι τα πάγια στοιχεία (μηχανήματα, εγκαταστάσεις κ.λπ.) που αγοράστηκαν κατά την πρώτη χρήση (2003) θα έπρεπε να αποσβεστούν κανονικά για τη χρήση αυτή, με ολόκληρο το συντελεστή που θα είχατε επιλέξει μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου, όπως αυτοί καθορίζονται με το π.δ/γμα 299/2003, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.
Για τις τρεις (3) επόμενες χρήσεις, δηλαδή 2004, 2005 και 2006 είχατε τη δυνατότητα να μη διενεργήσετε καθόλου αποσβέσεις ή να διενεργήσετε με το 50% του συντελεστή που επιλέξατε για την πρώτη χρήση.
Από τη χρήση 2007 και μετά οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τη πρώτη χρήση (2003), όπως προαναφέρθηκε, θα διενεργηθούν με ολόκληρο τον προβλεπόμενο από το π.δ/γμα 299/2003 συντελεστή απόσβεσης.
Δηλαδή για τα πάγια στοιχεία που αποκτήσατε μετά την πρώτη χρήση δεν είχατε τη δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας μειωμένων κατά το ήμισυ αποσβέσεων (σχετ. 1002645/15021/Γ0012/11.2.2004).

5. Τέλος, όσον αφορά στην απόσβεση του ιδίου του αμπελώνα, (η αξία της φυτείας και όχι της καλλιεργούμενης έκτασης), επειδή σύμφωνα με την αρ.1022254/420/ΠΟΛ.1043/2.3.2007 υπουργική απόφαση προκύπτει εισόδημα από το 5ο έτος και μετά, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν μετά το έτος αυτό και επειδή με το παραπάνω π.δ/γμα δεν έχει καθοριστεί ειδικός συντελεστής απόσβεσης, αυτός (ο αμπελώνας) θα αποσβεσθεί με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του, δηλαδή με βάση τα πιθανά έτη παραγωγής μετά το 5ο έτος που προαναφέραμε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο