Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2007 ]

1099487/11118/Β0012/26.11.2007 Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Εμπόριο-Υπηρεσίες και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III.

(Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Εμπόριο-Υπηρεσίες και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1099487/11118/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Εμπόριο-Υπηρεσίες και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III.

ΣΧΕΤ.: Το από 19/10/2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. διαφήμιση, έρευνα αγοράς, επισκευές-συντήρηση κτηρίων) αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το 1028842/810/Α0012/02.04.04 έγγραφό μας).

2. Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1040321/10238/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.1892/1990, με την οποία δόθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1262/1982, ν.1892/1990). Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά δεν θα φέρονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους, των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, αλλά με τα εισπραττόμενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», με χρέωση των διαθεσίμων κ.λπ..
Στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρεται από το λογαριασμό 41.10 με χρέωση αυτού, στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασμούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι ότι από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται τελικά μόνο αυτές που αναλογούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε (αρ.πρωτ.1059203/10868/Β0012/21.7.2004 έγγραφό μας).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις πιο πάνω επιχειρήσεις και οι οποίες αφορούν προσθήκες και βελτιώσεις παγίων.

3. Με το υπ' αριθ. 1017311/10128/Β0012/11.03.2002 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε, ότι ο πιο πάνω λογιστικός χειρισμός των επιχορηγήσεων των παγίων επενδύσεων ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είσπραξης επιχορήγησης είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων (ν.1892/1990, ν.2601/1998) είτε από την ΕΟΚ (σχετ. οι αριθμ.29/1988, 41/1989, 60/1990 και 194/1994 γνωμοδοτήσεις του ΕΣΥΛ).

4. Ωστόσο, με την παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α') ορίζεται, ότι οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτών των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών.

5. Με την αριθμ.26774/ΕΥΣ 3675 (ΦΕΚ.1002/20.06.2007) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η προκήρυξη των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο Πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α').
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση (άρθρο 2) οι επενδυτικές προτάσεις των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που θα ενταχθούν στα Μέτρα των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των τεσσάρων (4) Προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III και αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας σε κλάδους του Τριτογενή Τομέα, ειδικότερα στις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, θα ενισχυθούν με δημόσια επιχορήγηση η οποία θα προέρχεται κατ' ανώτατο όριο 41,7% από εθνικούς πόρους (σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων) και κατ' ανώτατο όριο 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).
Υποχρέωση των επιχειρήσεων που θα λάβουν επιχορηγήσεις για την πραγματοποίηση επιλέξιμων δαπανών (πίνακας 2 παραρτήματος Β' της εν λόγω απόφασης) είναι μεταξύ άλλων να μην μεταβάλουν τη χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης και να μην μεταβιβάσουν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωσή της (άρθρο 17).

6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, για τις επιχορηγήσεις που θα λάβουν στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εμπόριο-Παροχή Υπηρεσιών» του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και των Προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, έχουν εφαρμογή αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, ελλείψει άλλων ειδικών διατάξεων που να ορίζουν διαφορετικά, όπως ισχύει για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν.3299/2004.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο