Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2007 ]

1079488/1556/Α0012/18.12.2007 Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

(Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1079488/1556/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την 1021445/10262/Β0012/ΠΟΛ.1168/25.2.2000 εγκύκλιό μας η ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας, της οποίας κατέχει μετοχές, εκπίπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.η' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής γιατί, η συγκεκριμένη ζημία αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη.
Περαιτέρω όμως, επειδή στο λογαριασμό των «συμμετοχών» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και μετοχές που είχαν αποκτηθεί δωρεάν (εμφανισθείσες με την ονομαστική τους αξία) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή, με βάση τους νόμους 542/77, 1249/82, 1838/89 και 2065/92, της αξίας των ακινήτων της λυθείσης ανώνυμης εταιρίας, το ποσό της ζημίας που θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι αυτό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση της αξίας των πιο πάνω μετοχών με χρέωση των αποθεματικών που έχει σχηματίσει κατά την δωρεάν λήψη των μετοχών (σχετ. το 1053028/10269/Β0012/1991 έγγραφό μας).

2. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία «.....» η οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατέχει μετοχές ανώνυμης εταιρείας η οποία θα προβεί σε κάλυψη των ζημιών της με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Για το σκοπό αυτό κάθε μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας θα επιστρέψει σ' αυτή ένα ποσοστό των μετοχών της που κατέχει, προκειμένου να ακυρωθούν.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ζημία που θα προκύψει σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας από την ακύρωση μέρους των μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει, αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη. Κατά συνέπεια, όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1021445/10262/Β0012/ΠΟΛ.1168/25.5.2000 εγκύκλιό μας και τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, έχουν εφαρμογή και στην εν λόγω περίπτωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο