Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2007 ]

1039645/752/Α0012/19.4.2007 Παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύμβουλο προς επιχείρηση μεσιτείας ή πρακτορείας ασφαλειών.

(Παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύμβουλο προς επιχείρηση μεσιτείας ή πρακτορείας ασφαλειών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1039645/752/Α0012

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύμβουλο προς επιχείρηση μεσιτείας ή πρακτορείας ασφαλειών.

Με την από 16.1.2007 αίτησή σας ρωτάτε σχετικά με το χρόνο έκδοσης του στοιχείου εκκαθάρισης και την σχετική παρακράτηση φόρου από επιχείρηση που ασχολείται με τη μεσιτεία ή πρακτορεία ασφαλειών προς τους συνεργάτες της (ασφαλιστικούς συμβούλους κ.λπ.) για τις προμήθειες που τους καταβάλλει, επικαλούμενος την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ.176/1977. Επί του ερωτήματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται, μεταξύ άλλων, από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα.
Κατά συνέπεια, οι αμοιβές που καταβάλλονται στους ασφαλειομεσίτες, παραγωγούς ασφαλειών, ασφαλιστικούς συμβούλους, θεωρούνται εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης (παροχή υπηρεσιών).

2. Επίσης, σύμφωνα με την Π.10048/1981/ΠΟΛ.9/26.1.1982 εγκύκλιό μας, ως κτηθέν εισόδημα, θεωρείται εκείνο για το οποίο ο δικαιούχος απέκτησε ασκητό και αγώγιμο δικαίωμα είσπραξης, ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή του. Το εισόδημα αυτό φορολογείται στη χρήση μέσα στην οποία γεννήθηκε η αξίωση είσπραξης αυτών.

3. Ύστερα από τα παραπάνω, η προμήθεια των ασφαλιστικών πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών, ασφαλιστικών συμβούλων αποτελεί εισόδημα της χρήσης μέσα στην οποία γεννήθηκε η αξίωση είσπραξής του, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξής του.

Β. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Με την εγκύκλιο διαταγή Α9934/197 ΠΟΛ.176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες να μην εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που λαμβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασμό τους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένες εκκαθαρίσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειομεσίτη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις επέχουν θέση τιμολογίων και συνεπώς παρέλκει η έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τους λήπτες των προμηθειών και λοιπών δικαιωμάτων.

2. Από τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω εγκύκλιο διαταγή με θέμα τα εκδιδόμενα στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι η δυνατότητα έκδοσης εκκαθάρισης το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου για τις προμήθειες και δικαιώματα που λήφθησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι πράκτορες, παραγωγοί ασφαλειών, ασφαλειομεσίτες κ.λπ. από τους οποίους και παρέλκει η έκδοση Τ.Π.Υ. προς αυτές. Για την καταβολή αμοιβών από τους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών, ασφαλειομεσίτες κ.λπ. σε περαιτέρω συνεργάτες τους για ασφαλιστικές υπηρεσίες που τους παρέχουν (οι οποίοι για την ακρίβεια χαρακτηρίζονται ως «ασφαλιστικοί σύμβουλοι» και όχι ως «ασφαλιστές», σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.1569/1985, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 13 του ν.2170/1993) δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα (με την έκδοση εκκαθαρίσεων) και κατά συνέπεια τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς την επιχείρηση πρακτορείας ασφαλίσεων έναντι προμήθειας δυνάμει σύμβασης (ασφαλιστικοί σύμβουλοι) οφείλουν για την παροχή των υπηρεσιών τους να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) στο χρόνο που ορίζεται επίσης από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και κώδικα. Σε περίπτωση δε που οι δικαιούχοι των αμοιβών ασφαλιστικοί σύμβουλοι δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. επειδή συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ.1 περ.β' και παρ.5 αυτού (περιστασιακά απασχολούμενοι που τους καταβάλλονται μικροποσά μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία- θέμα πραγματικό), για την καταβολή της αμοιβής τους εκδίδεται κατά το χρόνο της καταβολής απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νομοθετήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο