Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2007 ]

1103223/11442ΠΕ/Β0012/7.5.2007 Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης που καταβάλλεται μετά από δικαστική απόφαση.

(Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης που καταβάλλεται μετά από δικαστική απόφαση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1103223/11442ΠΕ/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης που καταβάλλεται μετά από δικαστική απόφαση.

ΣΧΕΤ: Η από 21/11/2006 αίτησή σας.


Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμούς, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) βάσει της παρ.1 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου, ως ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της επιχείρησης από τις κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα γενικά, καθώς και κάθε κέρδος που προκύπτει κατά την επιδίωξη του σκοπού της (μεσιτείες, συναλλαγματικές διαφορές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, κ.λπ.).

2. Η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ανώνυμη εταιρία αποτελεί για αυτήν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (1039134/10562/Β0012/1.10.2004 και 1077202/11108πε/Β0012/17.1.2005, 1034385/10521/Β0012/20.2.2007 έγγραφά μας).

3. Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι εργολάβος υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σας, με βάση δικαστική απόφαση (αρ. «...» εφετείο Θεσσαλονίκης), ποσό 23.024,36 ευρώ, ως αποζημίωση προκειμένου να αποκατασταθούν κακοτεχνίες για την κατασκευή κτηρίου των εγκαταστάσεών σας. Το εν λόγω κτήριο ανέλαβε να εκτελέσει ο εργολάβος αρχικά για λογαριασμό της εταιρείας «....», που το έτος 2003 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία «....», με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, ιδρύοντας την ανώνυμη εταιρεία «.....» η οποία, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του εφετείου, υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της επερχόμενης "οιονεί καθολικής διαδοχής".

4. Από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η αποζημίωση καταβάλλεται στην εταιρεία σας προκειμένου να καλυφθεί το κόστος δαπανών που έχουν ήδη ή θα καταχωρηθούν στο μέλλον στα βιβλία σας προκειμένου, να αποκατασταθούν κακοτεχνίες για την ολοκλήρωση κατασκευής του ως άνω έργου προκύπτει, ότι το ποσό αυτής θα αποτελέσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και θα φορολογηθεί την χρήση κατά την οποία έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση (2006), καθόσον το έτος αυτό, η εταιρία σας, ως καθολική διάδοχος, αποκτά το δικαίωμα είσπραξης αυτής (1039134/10562/Β0012/1.10.2004 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο