Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2007 ]

1059398/10693/Β0012/3.7.2007 Χρονική διάρκεια πρώτης διαχειριστικής περιόδου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

(Χρονική διάρκεια πρώτης διαχειριστικής περιόδου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1059398/10693/Β0012

ΘΕΜΑ: Χρονική διάρκεια πρώτης διαχειριστικής περιόδου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.


Μετά από γραπτό ερώτημα που μας υπέβαλε η πιο πάνω ομοσπονδία, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και του πρώτου εδαφίου της περ.α' της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994, τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ε.Π.Ε.) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του ν.2238/1994, οι οποίες έχουν εφαρμογή και για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ιδίου νόμου, ορίζεται, ότι η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου. Κατ' εξαίρεση, για την επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

3. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών προκύπτει, ότι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών στις 11.07.2006, δήλωσε ως ημερομηνία λήξης της πρώτης διαχειριστικής της περιόδου την 31η Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Στην συνέχεια και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος της τροποποίησε το καταστατικό της ορίζοντας ως ημερομηνία λήξης της πρώτης διαχειριστικής της περιόδου την 31η Δεκεμβρίου 2007.

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην οποία αναφέρεται η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ήταν υποχρεωμένη να δηλώσει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 τα εισοδήματα που προέκυψαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006, καθόσον έχει ήδη επιλέξει την εν λόγω ημερομηνία, ως ημερομηνία λήξης της πρώτης διαχειριστικής της περιόδου, όπως όριζε το καταστατικό της και περαιτέρω, η εκ των υστέρων τροποποίησή του δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο