Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2007 ]

1076001/10856/Β0012/7.8.2007 Η υπεραξία που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτου ανώνυμης εταιρείας φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

(Η υπεραξία που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτου ανώνυμης εταιρείας φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1076001/10856/Β0012

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτου ανώνυμης εταιρείας φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

ΣΧΕΤ.: Η από 31/7/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. Κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουμένου του υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση, οι διατάξεις της περ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, έχουν εφαρμογή ανεξάρτητα εάν το ακίνητο έχει ή όχι ιδιοχρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ανώνυμης εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 ή αν έχει ή όχι αποφέρει εισόδημα.

3. Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας ιδρύθηκε την 15.11.2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2545/1997, με σκοπό την διαμόρφωση των αγροτεμαχίων (χωραφιών) που εισέφερε σε αυτήν ο Δήμος «...» για την κατασκευή του Βιομηχανικού Πάρκου «...», προκειμένου να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές (κτήρια, δίκτυα οδοποιίας, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού κλπ) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στο Πάρκο. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος «....», μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης «....» εισέφερε στην εταιρεία σας αγροτεμάχια κυριότητας του συνολικής έκτασης 125,038 στρεμμάτων συμμετέχοντας με ποσοστό 24% στο μετοχικό σας κεφάλαιο. Από την έκταση αυτή 109,723 στρέμματα έχουν ήδη εισφερθεί στην εταιρεία σας ενώ η εισφορά των υπολοίπων θα γίνει άμεσο μέλλον.
Το συνολικό κόστος κατασκευής του ΒΙ.ΠΑ. «...», μαζί με το κόστος αγοράς των αγροτεμαχίων θα ανέλθει στο ύψος των 1.700.000 ευρώ περίπου εκ του οποίου επιχορηγηθήκατε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με ποσό ύψους 523.239,10 ευρώ.
Από τα αρχικά αγροτεμάχια εμβαδού 125,038 στρεμμάτων έχουν απομείνει προς πώληση από την εταιρεία σας έκταση 79,11 στρεμμάτων, αφού έχουν δημιουργηθεί 45,928 στρέμματα ακάλυπτων χώρων και λοιπών κοινόχρηστων κτηριακών εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στο Βιομηχανικό Πάρκο.

4. Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει, ότι η υπεραξία που θα προκύψει από την πώληση των πιο πάνω ακινήτων, (και θα καταχωρηθεί στα βιβλία), υπάγεται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο