Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2007 ]

1076759 /10863/ Β0012/12.9.2007 Κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

(Κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1076759 /10863/ Β0012

ΘΕΜΑ: Κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

ΣΧΕΤ: Η από 06/08/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του παγίου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 17 του ν.2339/1995, ορίζεται ότι μετατροπή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της, γίνεται με απόφαση όλων των εταίρων, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9.
Η απόφαση αυτή, μαζί με τη σχετική έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, μετά δε την τήρηση αυτών, η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται, υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, η μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία αντιμετωπίζεται όπως και η μετατροπή ΕΠΕ σε ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, η μετατρεπόμενη Ο.Ε. ή Ε.Ε. συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. Κατά συνέπεια, η μετατρεπόμενη προσωπική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού κατά το χρόνο μετατροπής και κατ' επέκταση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου από την προελθούσα από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρεία θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργήθηκαν από την Α.Ε. και την Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης με τη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλλει αυτή (1048879/10658/Β0012/ΠΟΛ.1255/08.09.2000 εγκύκλιό μας). Επίσης, η προερχόμενη από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρεία θα φορολογηθεί και για τα κέρδη της προσωπικής εταιρείας που προέκυψαν μέχρι το χρόνο της μετατροπής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η υπεραξία που ενδεχόμενα προέκυψε από την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920 (1096348/11180/Β0012/2000 επί μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.).

Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε περίπτωση που η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία τηρεί -υποχρεωτικά ή προαιρετικά- βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (1048879/10658/Β0012/ΠΟΛ.1255/08.09.2000 εγκύκλιός μας).
3. Έπειτα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι κατά την μετατροπή Ο.Ε., που τηρεί Γ' κατηγορίας βιβλία, σε ανώνυμη εταιρεία (όπου θα συμμετάσχουν, με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής, οι παλαιοί εταίροι), με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, και η υπεραξία που ενδεχομένως προκύπτει κατά την εκτίμηση των παγίων αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Αντίθετα, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994, καθόσον έχουμε συνέχεια της ίδιας επιχείρησης κάτω από άλλο νομικό τύπο εταιρείας, κατά ρητή διατύπωση του κ.ν.2190/1920.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο