Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2007 ]

1094417/11035/Β0012/12.10.2007 Η υπεραξία που είχε προκύψει από σύμβαση sale and lease back δεν φορολογείται κατά την εξαγορά του μισθίου, που πραγματοποιείται πριν τη λήξη της σύμβασης.

(Η υπεραξία που είχε προκύψει από σύμβαση sale and lease back δεν φορολογείται κατά την εξαγορά του μισθίου, που πραγματοποιείται πριν τη λήξη της σύμβασης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1094417/11035/Β0012

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που είχε προκύψει από σύμβαση sale and lease back δεν φορολογείται κατά την εξαγορά του μισθίου, που πραγματοποιείται πριν τη λήξη της σύμβασης.

ΣΧΕΤ: Η από 8.10.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της περ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3220/2004, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι εξωχώρια εταιρία.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1020496/477/Α0012/ΠΟΛ.1022/29.2.2004 εγκύκλιό μας, σε περίπτωση που διακόπτεται η σύμβαση μίσθωσης ή υποκαθίσταται ο μισθωτής από νέο πρόσωπο, τότε αίρεται η χορηγηθείσα σύμφωνα με τα πιο πάνω απαλλαγή και η υπεραξία υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στη χρήση που είχε προκύψει.

3. Με τα αριθ.πρωτ. 1086006/11201/Β0012/19.12.2006 και 1092218/11229/Β0012/14.10.2005 έγγραφά μας έχει γίνει δεκτό, ότι η περίπτωση εξαγοράς του μισθίου ακινήτου πριν από τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης από το μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αποτελεί διακοπή της σύμβασης αλλά πρόωρη λήξη της σύμβασης, εφόσον το ενδεχόμενο αυτό προβλέπεται από την υπογραφείσα σύμβαση και επομένως, στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η φορολογική απαλλαγή της υπεραξίας που είχε προκύψει από την πώληση ακινήτου της επιχείρησης στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή οι αποσβέσεις, που θα ενεργεί η επιχείρηση στο κόστος επαναγοράς του ακινήτου (κτηρίου) δεν θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μέχρι του ποσού της υπεραξίας του κτηρίου για το οποίο έτυχε απαλλαγής κατά την αρχική πώληση του ακινήτου προς την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (τα ίδια ορίζονται και στην αριθ. πρωτ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Α.Υ.Ο.). Αντίθετα, αν εκχωρηθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από την εν λόγω σύμβαση σε τρίτο, αίρεται η πιο πάνω χορηγηθείσα απαλλαγή για την υπεραξία που προέκυψε κατά την πώληση του ακινήτου στην εταιρία leasing.

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρία σας «........» με τα υπ' αριθ.42252/2004 και 42253/2004 συμβόλαια πούλησε ακίνητο σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης «.....» για το οποίο στη συνέχεια σύναψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back). Στη συνέχεια και πριν τη λήξη της μίσθωσης η εταιρία σας προτίθεται να εξαγοράσει το μισθωμένο ακίνητο (σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης), καταβάλλοντος το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στην εν λόγω περίπτωση δεν αίρεται η φορολογική απαλλαγή της υπεραξίας που είχε προκύψει από την πώληση ακινήτου της επιχείρησης σας σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αντίθετα, αν εκχωρηθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από την εν λόγω σύμβαση σε τρίτο, αίρεται η πιο πάνω χορηγηθείσα απαλλαγή για την υπεραξία που προέκυψε κατά την πώληση του ακινήτου στην εταιρία leasing.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο