Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2007 ]

1093252/11034/Β0012/21.11.2007 Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτου Τράπεζας φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτου Τράπεζας φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1093252/11034/Β0012
1093255/610/Β0013

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτου Τράπεζας φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΣΧΕΤ: Η από 4/10/2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, οι οποίες με την περ.β' της παρ.1 του άρθρου 105 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. Κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουμένου του υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

2. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, ότι η υπεραξία που θα προκύψει από την πώληση (μεταβίβαση) ακινήτου ανώνυμης εταιρείας και καταχωρείται (κατ' ανάγκη) στα βιβλία της, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν το ακίνητο έχει ή όχι ιδιοχρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης ή αν έχει ή όχι αποφέρει εισόδημα (αρ.πρωτ.1076001/10856/Β0012/7.08.2007 έγγραφό μας).

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων Τραπεζών, τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητα τους μετά από πλειστηριασμό, κατάσχεση, κ.λπ. υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα εάν τα ακίνητα αυτά, έχουν ή όχι χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες τους ή έχουν αποφέρει ή όχι εισόδημα.

4. Με την περίπτωση ε' του άρθρου 7 του ν.3427/2005 ορίζεται ότι δεν υπόκειται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος η μεταβίβαση ακινήτου από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

5. Εφόσον, με βάση τα ανωτέρω, οι τράπεζες υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 Κ.Φ.Ε., θα χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος κατά την πώληση ακινήτων κυριότητας τους. Επισημαίνεται ότι η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διαπιστώνεται από το φορολογικό έλεγχο και σε περίπτωση παραλείψεων επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο