Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2007 ]

1014740/10216/Β0012/17.7.2007 Έννοια βιομηχανοστασίου.

(Έννοια βιομηχανοστασίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1014740/10216/Β0012

ΘΕΜΑ: Έννοια βιομηχανοστασίου.


ΣΧΕΤ.: Η από 12.02.2007 αίτησή σας.
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.2238/1994, δεν λογίζεται ως εισόδημα από ακίνητα αυτό που προκύπτει από βιομηχανοστάσια που ιδιοχρησιμοποιούνται, μαζί με τα παραρτήματα τους και τα εξαρτήματα, καθώς και με τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχόμενα με αυτά και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των βιομηχανικών προϊόντων. Ως βιομηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδομήματα που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιομηχανίας, στα οποία έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδομήματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλλων εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων.

2. Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, το βιομηχανοστάσιο είναι κτηριακό συγκρότημα με μόνιμα προσαρμοσμένες σημαντικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία βιομηχανίας (ΣτΕ 405/1987, ΔΕφΑθ. 417/1993).

3. Με το αριθμ. πρωτ. 1094551/11344/Β0012/02.12.2004 έγγραφό μας διευκρινίστηκε, ότι για το χαρακτηρισμό ενός οικοδομήματος ως βιομηχανοστασίου απαιτείται κτηριακό συγκρότημα με μόνιμα προσαρμοσμένες σημαντικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία βιομηχανίας, οι οποίες έτσι αποτελούν συστατικά αυτού μη δυνάμενα να αποτελέσουν ξεχωριστά αντικείμενο κυριότητας. Η ύπαρξη, παρόλα αυτά, μηχανήματος στο οικοδόμημα έστω και αν αυτό είναι μπηγμένο στο έδαφος, δεν του προσδίδει αυτομάτως την έννοια του συστατικού δεδομένου ότι η «έμπηξη» δεν απαγορεύει την εν συνεχεία αποσύνδεσή του.

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι ανώνυμη εταιρεία - πελάτης σας, με αντικείμενο δραστηριότητας τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, έχει στη πλήρη κυριότητα της ακίνητο μέρη του οποίου με βάση την άδεια οικοδομής αποτελούν είτε αποθήκη, είτε χώρο γραφείων, είτε βιομηχανικό χώρο. Η ίδια εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν1665/1986 προκειμένου να της μεταβιβάσει το σύνολο του ακινήτου, από την οποία στη συνέχεια θα το μισθώσει με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back). Όπως δε μας γνωρίσατε, η εν λόγω οικοδομή είναι κενή, δεν ασκείται καμία βιομηχανική δραστηριότητα και δεν είναι προσαρμοσμένη καμία μηχανική εγκατάσταση σε αυτή.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι ο εν λόγω χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βιομηχανοστάσιο, καθόσον αυτός είναι κενός και δεν υπάρχει κάποιος μόνιμα προσαρμοσμένος στο έδαφος μηχανολογικός τους εξοπλισμός που θα απέδιδε σε αυτόν την έννοια του βιομηχανοστασίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο