Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2007 ]

1024679/472/Α0012/3.2007 Κάλυψη τεκμηρίου απόσβεσης δανείου με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.

(Κάλυψη τεκμηρίου απόσβεσης δανείου με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1024679/472/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου απόσβεσης δανείου με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.


Απαντώντας στο 3753/27.2.2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3259/2004, με τις οποίες εισάγεται και ρυθμίζεται ο επαναπατρισμός στη χώρα των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα, ορίζεται στην παραγρ.6 του άρθρου αυτού, ότι όταν τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994.

2. Περαιτέρω με την παράγραφο 6 της 1094651/11321/Β0012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται, ότι αν τα πιο πάνω επαναπατριζόμενα κεφάλαια διατεθούν εν όλω ή εν μέρει για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αγορά ακινήτων ή αυτοκινήτων, ανέγερση οικοδομών κ.τ.λ.), αυτά δεν υπόκεινται στο τεκμήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).
Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης πρέπει να υπάρχουν τα αποδεικτικά εισαγωγής στην ημεδαπή τράπεζα των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων και καταβολής του φόρου 3% γι' αυτά. Επίσης, η εισαγωγή των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί της απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, αρκεί να γίνεται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
Εάν το τίμημα απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων καλύπτεται μόνο κατά ένα μέρος με επαναπατριζόμενα κεφάλαια, τότε μόνο το μέρος αυτό του τιμήματος δεν υπόκειται στο τεκμήριο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε..

3. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν προκύπτει ότι το τεκμήριο που προκύπτει από την εξόφληση δανείου, ποσού 111.701 ευρώ, το οποίο εκταμιεύθηκε στις 15.10.02 και ελήφθηκε για αγορά ακινήτου, δεν μπορεί να καλυφθεί με επαναπατριζόμενα κεφάλαια, διότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίου μόνο στην περίπτωση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και όχι για απόσβεση δανείου έστω και αν ο σκοπός του αφορά απόκτηση ακινήτου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο